מכשירים קרקע לנטיעה

מכשירים קרקע לנטיעה


508 בתרפ''ח, 405 בתרפ''ט, 509 בתר''ץ. 102 דונאס אשכוליות שניטעו במשך 4 השנים שקדמו. 10 דונאם אתרוגים. 205 דונאם כרמים. 250 דונאם אקליפטוסים. 7 דונאם בננות.

רק 889 דונאם שייכים ל-58 חקלאים תושבי המקום והשאר לתושבי חוץ.

השטח הקרקעי : 7,200 דונאם, מהם 2,493 נטועים המתחלקים ל-21 חלקות של חצי דונאם. 79 חלקות עד 2 דונאם. 24 חלקות עד 5 דונאם. 22 חלקות עד 10 דונאם. 31 חלקות עד 20 דונאם. 16 חלקות עד 30 דונאם, 23 חלקות עד 50 דונאם. 17 חלקות עד 100 דונאם. 8 חלקות עד 200 דונאם. 2 חלקות מעל 200 דונאם, 17 דונאם גינות ירק. 12 דונאם גינות נוי.

משני ועדים למועצה נבחרת

בשנת 1929 נבחר ועד לפי הסכם בין שלוש הסיעות - האיכרים, הפועלים והמעמד הבינוני. הוועד אשר תחילה היתה לו השפעה רבה על כל חוגי התושבים, נתקבל בהפרעות מצד חלק מהאיכרים. חילוקי הדעות בין הפועלים לבין אנשי המעמד הבינוני מזה ובינם לבין האיכרים מזה גברו והלכו, האיכרים סירבו לשלם מסים לקופת המושבה ולהשתתף בהוצאות השמירה. הם גם הקימו מפעל·מים עצמאי.

הסכסוכים התרחבו והלכו, עד שהוועד איבד כל סמכות מעשית ונשאר שלט בלבד. כל העניינים והשירותים הציבוריים הוזנחו והמושבה נשארה בלי הנהלה. השומרים עזבו את עבודתם, לאחר שלא קיבלו את שכרם במשך חדשיים. המצב הסניטארי ירד מאוד, הרחובות נהפכו לבורות אשפה, נהרסו ממי הגשמים ולא תוקנו, והעזובה היתה רבה. היו שניצלו את ההפקרות ובנו בתים ללא סדר והשגחה, על חשבון הדרכים הציבוריות- בית-הספר נסגר בכל יום שני וחמישי, חברת החשמל הפסיקה את המאור ברחובות המושבה והדואר סגר את הטלפון היחיד במשרד הוועד. איש לא נזדקק למשרד הוועד.

כיוון שכל המאמצים להשכין סדר בהנהלת העניינים לא נשאו פרי, הציעה סיעת הפועלים לוועד הלאומי לסדר קהילה נבחרת חוקית, בתור תא של כנסת-ישראל. הנהלת הוועד הלאומי קיבלה את ההצעה ופנתה לכל הסיעות להציע מועמדים לוועדת הבחירות. אבל סיעת החקלאים התנגדה לבחירת קהילה

212


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא