מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

רזרב לפחות לשונה ימים. אבל לפי החשבון שהנני מראה לכם פה, יש בקופה רק כמאה ליר''ט זהב. לתמיכות מלבד קמח נחוץ כ-25 ליר''ט לשבוע, אז ישאר לנו לשבוע הבא רק 75 ליר''ט זהב - וזה איננו מספיק לשמונה ימים. ולוא אפילו היה קמח בזכרון, אין עגלות ואין שקים במה להוביל, עד שבעד שק אחד היינו צריכים לתת לירה זהב. הנה זה עכשיו קבלנו מזכרון עוד 50 ליר''ט אז בסה''כ יש לנו לעוד שבוע אחד. הנואם מבקש את הועד להחליט איך לחלק את התמיכות השבוע הזה, כי לשבוע הבא אי אפשר עוד עתה להחליט.

הוא מציע לתת איזה סכום של כסף לכל נפש הוספה להחטה והדורה.

מר סלור מציע שהשבוע יחלקו מכולת ומעט כסף, ואת השאר ישאירו לשבוע הבא לקנות תבואה ןלשלם חצי עכשיו וחצי אחרי המלחמה, ובאופן הזה אפשר יהיה להמשיך שלשה שבועות בכסף שנמצא בקפתנו.

מר שפירא אומר: היות ונודע שהקהל מוכר חלק מהחטה, מפני שאין להם איפוא לטחון אותה והרחיים של יד אינם מספיקים לכלם, ובכן מציע לחלק חצי תבואה וחצי כסף.

מר חיט מסכים להצעת מר שפירא. כשם שהחטה היא ביוקר עכשיו ובאמת חלק מהמהגרים מוכרים את החטה ומשתדלים לקנות איזה רוטלים קמח אצל הערבים ומחיר הקמח הוא 6 עד 7 בשליק הרוטל, לכן טוב לחלק חצי תבואה וחצי כסף.

43

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא