4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

רכוז ההכנסה וההוצאה לשנה

הכנסה
בפועל תקציב סעיף הכנסה
לא''י מיל לא''י מיל
3606 345 4322 - מסים, רשיונות וארנוניות
4051 869 4000 - הכנסה משרותים קבועים
368 322 196 - שונות
1179 652 1179 652 הכנסות יוצאות מהכלל
9206 188 9697 652
פקדונות

100.000 הלואה מקפת מלוה
900.000 הלואה מבצור לבית המטבחיים
5672.456 4672.456 שונות

541.112

מפרעות


15419.756
179.652 היתרה בקפה ביום 1.4.42

15599.408

25.6.43

אברהם קירכנר
נשיא המועצה המקומית כפר סבא

אליהו שנידר
מזכיר ומנהל החשבונות

12

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 12

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא