4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

שנסתימה ביום 31 למרץ 1943

הוצאה
בפועל תקציב סעיף ההוצה
לא''י מיל לא''י מיל

1592 301 1603 353 הנהלה כללית
847 577 850 519 בריאות
186 895 188 - בטחון צבורי
272 079 274 048 עבודות צבוריות
2857 631 2870 706 חנוך
615 113 651 750 שונות
1160 - 1160 - עבודות יוצאות מהכלל
1066 179 838 - חשבון מלוה
59 905 60 - המחלקה הטכנית
8657 680 8496 406
פקדונות

279.652 הלואה מקפת מלוה
900.000 הלואה מבצור לבית המטבחיים
5660.229 4480.577 שונים

463.906

מפרעות


14781.815
70.847 היתרה בקפה ביום 31.3.43
817.593 746.746 היתרה בבנק ביום 31.3.43

15599.408

בקרתי את החשבון הנ''ל ואת הספרים והקבלות המתאימים והריני מעיד בזה שהחשבון נכון כפי הרשום בהם, בהתחשב עם ההערות הכלולות בדו''ח שלי מיום 31.8.43 שנשלח למושל מחוז בלוד.

מבקר החשבונות של העיריות
פינדר

13

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 13

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא