4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

כספים


דין וחשבון כספי מאז יסוד המועצה

לא''י 1090. 688 1937/38 הכנסה בשנת
לא''י 2213.322 1938/39 הכנסה בשנת
לא''י 4256.816 1939/40 הכנסה בשנת
לא''י 14981.749 1940/41 הכנסה בשנת
לא''י 11244.190 1941/42 הכנסה בשנת
לא''י 15419.756 1942/43 הכנסה בשנת


לא''י 49206.521


לא''י 1071. 638 1937/38 הוצאה בשנת
לא''י 2178.311 1938/39 הוצאה בשנת
לא''י 4258.495 1939/40 הוצאה בשנת
לא''י 14933.581 1940/41 הוצאה בשנת
לא''י 11124.650 1941/42 הוצאה בשנת
לא''י 14781.815 1942/43 הוצאה בשנת


לא''י 48348.490


תקציב המועצה המקומית כפר-סבא 1943/44

הכנסה

לא''י 5104.000 מסים, רשיונות וארנוניות
לא''י 5333.000 מסי שרותים והכנסות משרד
לא''י 721.000 שונות
לא''י 2180.000 הכנסות בלתי רגילותלא''י 13338.000 ס''ההוצאה

לא''י 1353.000 הנהלה כללית
לא''י 812.000 בריאות
לא''י 265.000 בטחון צבורי
לא''י 469.000 עבודת צבורית
לא''י 3903.000 חנוך
לא''י 1364.000 שונות שרותים
לא''י 667.000 שונות תמיכות
לא''י 300.000 המחלקה הטכנית
לא''י 462.000 עבודות צבוריות יוצאות מהכלל
לא''י 621.000 תשלום חובות
לא''י 2180.000 הוצאות בלתי רגילותלא''י 12406.000 ס''ה11

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 11

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא