א. אהרוני    מ. סבירסקי   ש. למפרט
א. אהרוני
מ. סבירסקי
ש. למפרט

להעניש את צ. בלירה על שהשקה בלוקים בשבת. ואם לא ישלם את הקנס תוך שלושה ימים יסגרו לו את המים, להקציב 24 לי''מ לשנה למנהל סוכנות הדואר.

כ''ח בסיון תרפ''ח (1928) - הוחלט למסור קונצסיה לנהגי 'השרון' תמורת זה ישלמו לי'' מ בחודש, ולאסור על התושבים להעמיד אוטובוס לנוסעים ולמשא בתנאי שיובילו דואר והאנליזות (בדיקות).

ה' בתמוז - פה אחד נבחרו אוסטשינסקי, קירבגר ואפשטיין לוועד הפועל של הוועד שיישב פעמיים בשבוע במשרד הוועד.

זכות בחירה לפועלים

בישיבה הוועד מיום ט''ו בתשרי תרפ''ח (1927) הודיע היושב-ראש, שהפועלים פנו בבקשה, שהוועד יזמין את באי-כוחם לישיבתו כדי שירצו לפניו את רצונם להשתתף בבחירות. הוחלט לדון בהצעת הפועלים.

לאור פנס נפט, באין עוד גג מעל הבניין הציבורי היחיד במושבה, שבו החלה להתרקם פעולה ציבורית, התייצבו שניים מבין שליחי חפועלים במקום לפני מנהלי המושבה ובפיהם דרישה לאפשר לפועלים זכות בחירה באסיפה השנתית של התושבים.

הפרוטוקול על הדיון בדבר מתן זכות בחירה לפועלים מספר :

אייזנברג (אשד) וגרזונסקי (בר-זיו), בשם ועד פועלי כפר-סבא אמרו : 'דרישתנו שתינתן זכות בחירה לפועלים. גם בתל-אביב נותנים זכות בחירה לפועלים היושבים בה ישיבת קבע ששה חדשים ומשלמים מס של 10 גרוש. הפועלים קשורים למקום וזה צריך להיות גם מעניינם של האיכרים שהפועלים יהיו קשורים למקום ',

''מר רפופורט : ,לפי חוקת המושבה הרשות לכל קיבוץ אנשים לשלוח באי-כוח לוועד המושבה, אבל אנו איננו רוצים לתתערב בבחירת נציגיכם ואין אתם צריכים להתערב בבחירתנו. אם הנכם מסכימים לחלוקת הכספים למה לכם השתתפותכם, ואם הנכם מתנגדים הרי אנו נותנים את חכספים ורוצים להיות גם הבעלים עליהם. אם הפועלים ישפיעו על מושבתנו, היא לא תוסיף להתפתח, היות שבעלי חהון שירצו להשקיע את כספם יפחדו מהשפעה זו ויירתעו לאחור וזה יזיק לעניינים ולעבודה .

'' מר סטרליץ : 'אין לכם שום תביעות וטענות לוועד המושבה. מה שנוגע

207


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא