white dot


את תפקידו כמוכתר'' . גזר-הדין : שרייבמן, בנקובר וקוזלובסקי חוייבו בערבות של 30 לירות על התנהגות טובה במשך ששה חדשים, בשתי ערבויות נוספות של 15 לירות כל אחת. כן יימצאו תחת השגחת המשטרה במשך ששה חדשים. עליהם להתייצב בכל עת שיידרשו בפני קצין המשטרה וכל אחד מהם יישאר בביתו משעת השקיעה ועד זריחתה. ש. אנגל - משוחרר.

ב. מינקובסקי, ששוחרר עוד במהלך המשפט, נידון לאחר מכן, במשפט שני, למאסר חדשיים עם עבודת פרך. הנידונים סירבו לחתום על כתב ערבות להתנהגות טובה ולפיכך נלקחו למאסר. לאחר משא-ומתן ממושך הסכים סגן המושל לשחרר את הנאשמים ל 24- שעות, כדי שייפרדו מחבריהם.

בהיוודע דבר פסק-הדין נסערה המושבה כולה. בשעה 3 נפסקה העבודה במוסדות ובמשקים הקרובים והרחוקים. מיד נקראה אסיפה וממנה יצאה תהלוכה ופנתה לעבר הוועד החקלאי. שוטרים בריטים מצויידים באלות ובמגלבים הקיפו את הקהל והיכו בנאספים. אחדים מן המשתתפים נזקקו לעזרה רפואית. ''אם חטא הוא - וחטאנו כולנו'' , כתב ''דבר'' עם פרסום פסק-הדין נגד השלושה.

''לא יספיקו בתי-הסוהר''

למחרת היום התכנסה אסיפת הנבחרים בירושלים. אחרי דבר הפתיחה של היו''ר יצחק בן-צבי, אמר ברל כצנלסון:

''אני מביא לאסיפת הנבחרים ידיעות עגומות בפרשת המלחמה על העבודה העברית בשרון. זה כחדשיים התחילו שם בבישול הפועל העברי מעמדותיו, וזה כחדשיים שפועלים עבריים מתגייסים לעבודה ולמשמרות שקטות, שיש בהן משום הפגנה אילמת שיש לה אופי לאומי. ארבעה חברים נידונו למאסר ולעבודת פרך רק בעד זה, שהשתתפו במשמרות שקטות אלה. נתבעו לדין עסקני ציבור הפועלים בכפר-סבא, שהצליחו לקיים כל הזמן משמרות שקטות, ונידונו לששה חדשי מאסר על-פי הלשנת אחד האיכרים. לא ייתכן, שאסיפת הנבחרים תעבור לסדר-יומה, בטרם תביע את מחאתה נגד העונש הזה. - - -

''ציר אסיפת הנבחרים, יוסף בנקובר, הנמצא כרגע איתנו באולם זה, ביקש מן הקצין אשר דן אותו, שיאפשר לו חופש שלושה ימים עד כניסתו למאסר, כדי שיוכל להשתתף איתנו ולמלא את חובתו, חובת ציר באסיפת-הנבחרים הזאת. הקצין לא הסכים לכך והשאיר לו רק 24 שעות, כדי שיתייצב מחר בבוקר ויחתום

187


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא