white dot


סעיף 7 - על כל מתיישב לבנות במשך שלושה חדשים מיום חתימת החוזה בינו ובין הוועד על מגרשו בניין ששווייו עולה לא פחות מ-50 לא''י ולהתיישב בכפר-סבא תיכף בגמר הבניין, הוא ומשפחתו.

סעיף 8 - המגרשים מוכרחים להיות מעובדים, ואסור למי שהוא מהמתיישבים לעזוב את מגרשו בור ועזוב.

סעיף 9 - במשך 14 השנים, עד שיגמור את כל תשלומי המגרש לוועד, אין לו למתיישב שום רשות למסור את זכותו, למכור ולמשכן, אן לתת במתנה למי שהוא את המגרש, בלי הסכמת הוועד.

סעיף 10 - על כל מגרש של 10 דונאם מוכרחים לבנות בניין מיוחד ששוויו עולה לא פחות מ-50 לא''י, ולא לשתף שני מגרשים ולבנות עליהם בניין אחד, אפילו אם שוויו יעלה 100 לא''י ויותר.

סעיף 11 - כל מתיישב שיעזוב את המושבה - הוא ומשפחתו - בלי כל סיבה יוצאת מהכלל, למשך ששה חדשים, איבד את זכותו על המגרש והמגרש יינתן לאחר.

סעיף 12 - על כל מתיישב ומתיישב להתקשר בחוזה מיוחד עם הוועד ולהתחייב למלאות את כל התנאים המבוארים לעיל.

סעיף 13 - אם המתיישב לא ימלא אחרי ההתחייבויות האמורות לעיל - או חלק מהן איבד את זכותו - והוא מקבל את ערכו אחרי שהמגרש יעבור למתיישב, אך באותם התנאים שנמסר לאותו מתיישב,

סעיף 14 - בעת חתימת החוזה על כל מתיישב ומתיישב למסור לוועד 12 שטרות על התשלומים השנתיים שעליו לשלם לוועד בעד המגרש.

המתיישבים החדשים, שהצטרפו לשיקום כפר-סבא בשנת 1922/3 היו ש. בריטן, ד, שושני, מ· שורץ, י. נייגר, ש. צחובל, י. טויביס, וליש-שזיפי, י. ירדני, שתי חלקות נוספות ניתנו לקבוצת פועלים (''סיביריאקים'').

באסיפה הכללית של בעלי נחלאות כפר-סבא ועין-חי ביום י' בשבת תרפ''ב (1922) בפתח-תקווה, הביא מר פרנקל, פקיד הממשלה, את הצעתו בדבר חידוש הישוב בכפר-סבא ואמר : '' כעת ישנה שמירה של ''ספיישל-פוליסים'' והממשלה עומדת לבשל את ה''ספיישל-פוליסים'' ורוצים לעזור לשיקום הישוב. אני מבטיחכם את זה בהן צדק''.

144


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא