המושבות למסור את ספרי האחוזה שבידיהו למחלקת הטאבו. זו הכירה ברישומים של היהודים כבתעודות ציבוריות מהימנות והעתיקה את כל תוכנן לספרי-האחוזה הממשלתיים. כך הועברה אדמה בשטח של יותר מ-3,000 דונאם מרשות נרסיס לוון לרשות עשרות בעליה האמיתיים.

מועמדים חדשים להתיישבות

כדי לחזור לישוב ולסדר חיי מושבה ראויים לשמם היה צורך במתיישבים וכדי למשוך מתיישבים נוספים רכש הוועד 100 דונאם אדמה וחילקם לעשר חלקות בנות עשרה דונאם, בשביל עשרה תושבים חדשים, שיתקשרו אל המקום ויבנו בו בתים. היו מגרשים פנויים במושבה, שבעליהם לא היו במקום, אך הבעלים הללו, או בניהם, היו יכולים לבוא בכל עת ולדרוש את מגרשיהם, ולכן קנה הוועד מהמבורגר מירושלים, בעל אדמה בכפר-סבא את 100 הדונאמים בשביל המתיישבים החדשים והוציא שורת תקנות ותנאים להתיישבותם.

תקנות ותנאי ההתיישבות

סעיף 1 - הוועד מוסר 100 דונאם ממגרשי המושבה לעשרה מתיישבים חדשים, לכל אחד ואחד 10 דונאם. ועל הוועד לסדר את חלוקת המגרשים הללו.

סעיף 2 -כל מגרש של 10 דונאם נחשב במחיר 7 לא''י לדונאם, סך הכל 70 ל''י.

סעיף 3 - המגרשים ניתנים בתשלומים לזמנים ארוכים ובלי כל הוספה על ריבית, באופן כזה : בשתי השנים הראשונות המתיישב איננו משלם כלום לוועד, בשתי השנים הבאות 6 לא''י לכל שנה.

סעיף 4 - למתיישב ישנה זכות דעה בהנהלת ענייני המושבה כמו לכל חברי כפר-סבא ונהנה מכל הזכויות שישנם לכל מתיישב ומתיישב בכפר-סבא, כגון : הספקת מים, שמירה, חינוך, מרעה לבהמות וכדומה. ויחד עם זה הוא נושא בהוצאות המושבה כמו כל מתיישב כפר-סבאי.

סעיף 5 - זכות הקדימה להתיישבות על המגרשים הללו ניתנת : א) לבעלי משפחות ; ב) כבעלי מקצועות.

סעיף 6 - המתיישב על המגרשים צריך להיות ידוע לנו בתור איש ישר, או שיביא תעודה המעידה על זה.

143


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא