כפר-סבא: שנות הבראשית


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

המליץ

אוקטובר 11 (23) 1895, מס' 220

עזרת סופרים

ע''ד יסוד מושבה חדשה ''כפר סבא'' באה''ק.

(סוף מנו' 219)
בהיות מגמת פניכם לרכוש נחלה בארץ, אשר אחרי עבור משך שנים תהיה משוכללת ומטויבת כל צרכה ותשא פרי ד' צרכי איש בעל משפחה, מבלי אשר יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם, וחפצכם לראות נחלה שלמה העומדת וקימת ברשות עצמה כשהיא לעצמה על בסיס נכון וקים ופרנסתה בטוחה, קבועה וקימת בע''ה יתברך, אין טוב לפניכם ממטעי באיארעם: עצי שקדים, זיתים ותות, ומעט גפנים לצורך המשפחה עצמה; כן תקצב חלקה אחת קטנה לכל חלק למזרע זרעוני תבואה, כי לא טוב למושבה להוסר על מטעי עצים לבד, ועל בני המשפחה להכשירה גם למיני זריעה למחית הבית, לבל יצטרכו לקבל השפעת יתר המושבות בדברים ההכרחיים לצרכי החיים.

כל חלק אדמה יעלה לסך מאה וחמשים דונם, מהם יקצב מאה דונם למטע הנטיעות הנזכרות לעיל, ארבעים דונם למזרע תבואות ועשרה דונם לבנין בית וגן ירק ומגרש, ובאשר אדמת כפר סבא תכיל בקרבה 500 דונם, תוכלו לחלק אותה לחמשים חלקים.

הנטיעה תהיה באופן כזה: שש מאות אילנות הדורשים השקאה, כמו אפפעלסינען, ציטראנען, אתרוגים ורמונים הנקראים באיארע, אלף אילני שקדים, אלף עצי תות, שש מאות עצי זית ואלף גפנים. לפי זה תכיל כל הנחלה בקרבה בחלק המטעים: שלשים אלף אילנות באיארע, חמשים אלף אילני שקדים, חמשים אלף עצי תות, שלשים אלף עצי זית וחמשים אלף גפנים.

כל העבודה תצא לפעולה בפעם אחת ע''י אדמיניסטראציאן מיוחדה, בזמן קבוע, שמנהליה ופקידיה יבחרו מאת חברת השותפים ע''י גננים מומחים ומלומדים שהתורה והנסיון תואמים ברוחם, מביני דבר ויודעי פרק בהלכות אדמה ונטיעות. עפ''י האדמיניסטראציאן תשק כל העבודה, והיא תהיה רוח החיה באופני הנטיעות והעבודה בכלל, לפי האינסטרוקציאנען שתהיינה להם מחברת השותפים.

בעד פקידי האדמיניסטראציאן והגננים והפועלים התמידים יבנו בתים למושב לפי תכנית רוח שותפי הנחלה, רפתים לבקר, אורוות לסוסים, אוצרות לתבואה, ובכלות זמן העבודה כתום פעולת האדמיניסטראציאן ימכרו הבתים וכל הבנינים לבעלי הנחלות, ומחירם יפול לקופת הנחלה לטובת חברת השותפים.

רצוף בזה חשבון אשר יעלו כל הנטיעןת, הבנינים וכלי המחרישה, הוצאותיהם והכנסותיהם בפרוטרוט במשך הזמן הנ''ל, אשר כל זה נעשה אחרי הישוב והעיון והחקירה והדרישה ממוחין לאותו דבר, הבקיאים בטיב האדמה בא''י בכלל, ואדמת כפר סבא בפרוט.

הכסף הדרוש לשכלול כל הנחלה למען כל החברים מלבד האדמה יוקח במלוח באחד הבאנקען היותר גדולים על משך עשר שנים בתשלומין לשיעורין, ולפי החשבון יעלה על על חלק תשלום השנתי אחרי נכיון ההכנסה שתכניס הנחלה במשך השנים האחרונות לערך שמונה מאות פראנק לשנה עם צינזען נמוכים. סך בינוני כזה נקל לאיש אמיד שפרנסתו מצויה, לשלם שנה בשנה, בשומו לב כי במשך זמן מצער תביא לו האחוזה הכנסה קבועה די חית ביתו, ולונחלה שלמה העומדת וקימת ברשות עצמה על בסיס נכון וקים, ופרנסתו בטוחה וקימת מבלי אשר יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם.

הרשוני נא אדוני שולחי הנכבדים להעיר אזנכם, כי בעת קבלח חברים חדשים הבאים להשתתף בחברת השותפים, תשגיחו בעין פקוחה לקבל חברים כאלה הידועים לישרים ונכבדי ערך, בעלי הון, אשר התשלומין שמחויבים לשלם כל שנה לא יהיה עליהם למשא, ובכלל תמימי דעים יהיו עם יתר החברים שבחברת השותפים.

קבלו נא אדוני שולחי הנכבדים ברכתי היוצאת ממעמקי לבבי, כי מחשבתכם הטובה תצא לפעולה, ותהיה למןפת לרבים ללכת בעקבותיכם, וה' השוכן בציון יופיע על עצתכם והצעתכם הטובה לתפארת החברים המתנחלים ותהיו מאושרים בארץ אתם ובניכם אחריכם.

מכבדכם כערככם בהדרת כבוד נח קארלינסקי.

יפו, כ''ה אייר תרנ''ה.
בשימנו לב אל הצעת מורשנו האדון קארלינסקי, המתאמת ליתר הידיעות שאספנו גם מיתר מומחים לאותו דבר, בהוכחנו לדעת, כי כל האוחזים בעסק הבאיארעס יראו ברכה בעמלם, יען כי מסחר הבאיארעס כבר פרץ בארץ ויש לו מכבר מהלכים בשוקי אירופא המשלמים במיטב כספם, וכי העסק הנ''ל בכלל לא חדש הוא בפאלעסטינא, והוא הדין גם ליתר הנטיעות, ובהתבוננו גם על הראפארט הכללי מהאגראנמים הנודעים לשם הנמצא בידינו, המתארים טיב אדמת ''כפר סבא'' וטובה, שבמעלותיה ויתרונותיה אלה מוכשרת וראויה היא למטעי באיארעס ולכל מיני נטיעות, ולפי החשבון המונח לפנינו מאת האגראנמים והמומחים המראה לנו לדעת, כי שכלול אדמת ''כפר סבא'' - ע''י אדמיניסטראציאן במשך עשר שנים - במטעים האלו: שלשים אלף עצי אפפעלסינען, ציטראנען אתרוגים ורמונים הנקראים באיארעס, חמשים אלף עצי שקדים, חמשים אלף עצי תות, שלשים אלף זיתים וחמשים אלף גפנים עם הבנינים למושב פקידי האדמיניסטראציאן וכלי המחרישה ושירות האדמיניסטראציאן יעלה, אחרי נכיון ההכנסה אשר תכניס הנחלה בשנים האחרונות, לערך 400,000 פראנק, לבד מחיר האדמה; ואם נחלק את אדמת''כפר סבא'' והנטיעות שעליה לחמשים חלקים יעלה על כל חלק בן 150 דונם (הנטוע עליו 600 באיארעס, 1000 שקדים, 1000 תות, 600 עצי זית, 1000 גפנים על שטח אדמה בת מאה דונם, וארבעים דונם המוקצעים למיני תבואה ועשרה דונם לבנינים ולגן ירק) בערך 8000 פראנק, אחוז לשנה 800 פראנק לבד צינזען נמוכים - בהתבוננו אל כל אלה מצאנו ראוי ונכון לפנינו לגשת אל העסק הנכבד הזה שפרי ישוה לו לימים יוצרו, ובאופן זה יש לאל המתנחלים לשבת שלוים ושקטים איש בצל מסחרו ופרנסתו, ולהמציא לו במשך עת קצרה נחלה קבועה ומתוקנה נושאת פרי או לתתה בנדוניא לבניו ובנותיו.

''חברת השותפים ''לבנות ולנטוע'' המתנחלים בכפר סבא''.


1

  המליץ, אוקטובר 11 (23) 1895,  מס' 220

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא