כפר-סבא, 1973, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא


 
הכתבה 'ע''ד יסוד מושבה חדשה כפר-סבא באה''ק  שפורסמה ב 'המליץ', גליונות 219-220 -- בימים ד' וה'  חשון תרנ''ו (10-11 באוקטובר, 1895)
הכתבה ''ע''ד יסוד מושבה חדשה כפר-סבא באה''ק'', שפורסמה ב''המליץ'', גליונות 200-219 בימים ד' וה' חשון תרנ''ו ( 11-10 באוקטובר 1895 ) פירסמה גם ב''הצפירה'' בעריכת נ. סוקולוב וח. ז. סלונימסקי, גליונות 235, 234, 233 - בימים י''ג, י''ד, ט''ו חשון תרנ''ו (22-20 באוקטובר 1895).

יגבה מחמישה-ושלושים מטר עד ארבעים ממעל לשטח הים. וכמעט כל החלקה כולה ראויה לעבודה. הרכבת האדמה : חומר מעורב בברזל מוחלד וחול, וגושתה (דיכטיקייט) בינונית וטבע בתולת הקרקע מתחת למישטח העליון העבוד לא ישונה הרבה משטח העליון שעל גבה. אלא לפי מה שהולכת ומתעקמת כן יתרבו בה חלקי החומר. ומה שאמרנו בטבע האדמה בכלל מוסב על כל החלקה כולה בשינויים מעטים. כי יש מקומות שירבו בה חלקי החומר ויש שימעטו. ואין להשינויים הקטנים האלה פעולה ניכרת על ערכה וטיבה של האדמה, אפס, כי למטע כל עץ פרי דרושה בינה ובירור מקום. לא משום טיב האדמה כי אם משום תכונת צורתה. יען כי העצים שטבעם בחוזק ויפה להם אדמת הגבעות, בעוד אשר העצים המפונקים, היראים מפני הרוח ודורשים שמנוניות יתירה, מוטב להם אדמת העמקים, אשר מטבע הזבל והרקבובית שעל הגבעות להיסחף מן הגשמים למקומות הנמוכים. והנני להגיד בזה, כי האדמה טיבה למטעים, הן לאלה הטעונים השקאה על-ידי גלגלי בארות וצינורות, כמו אגסים ורימונים וכיוצא בהו, והן לאלה שאינו טעונים השקאה, כגון, שקדים, אפרסקים, זיתים תותים וגפנים. אם אמנם כי בגבול הכיכר הזה לא תימצא האדמה השחורה המכונה בשם ,טשערניזיאם', המיוחדת רק למזרע החיטה, הדורא והשומשומין, אשר יקרה מציאותה בכל הארצות, וחשובה מאוד גם בפלסטינה, באשר היא נותנת שכר טוב לעובדיה בעד עבודה קלה ; אם אמנם אדמת כפר-סבא חסרה את השבח הזה, בכל זאת אין למנותה בכלל ,זיבורית'. כי ראה ראינו מושבות רבות, שנוסדו וניטעו מטעיהם על אדמה גרועה הרבה מאדמת כפר-סבא. - - -

בטרם ניקח לנו מועד לערוך מערכת מפורטת בעיון, הלכה למעשה, כיצד להתנהג בפרטי מיני הנטיעות, הננו נוטלים רשות לעצמנו להעיר עתה רק הערות כלליות :

א) כל העבודות הדרושות להכנת הקרקע תיעשינה על-ידי המחרשה הגדו לה, העושה מעשיה, אם על פי מניע סובב בכוח קיטור או בהמה, ואם על-ידי משיכת כוח בהמה, אך לא על-ידי עידור בני-אדם, העולה בדמים מרובים.

ב) הרבה יקמץ כבודו בהוצאות אם ישים עין להגדיל המרחק בין הנטיעות, בכדי שיוכל לעבור ביניהן הבקר וכליו בשעת העידור. ואל ישים לב למנהג המקום, אשר ירבו לקרב את הנטיעות אשה אל רעותה, יען כי נטיעות כאלה מהר תכמושנה ושנותיהן תקצרנה.

19


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא