מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הוחלט: לספח לועד את ה''ה ד''ר ולדשטין, נ. טברסקי וסגל.

בוחרים בועדת הנקיון והם: מר רוזינצויג, ד''ר ולדשטין, נתנדיק, זלטוליובסקי ונימן.

אחרי זה נסעו הרופאים ומסרו לפני מר דיזנגוף את מצבנו, ונשלח לנו הד''ר פיגנבום, שהוצא מדמשק אחרי שהיה שבוי בידי הטורקים שלקחו אותו אתם בצאתם מירושלים לפני כניסת האנגלים שמה. והוא בא לכ''ס ועזר לנו לא מעט במשך זמן ידוע. אבל אחרי חדשים בערך עזב אותנו הוא ומר טברסקי שנמלטו ליפו ועוד 2 צעירים אתם.

והנה עוד פרוטוכל מישיבת הועד שהיתה בחדש שבט, שמפיצה קצת אור על המצב ההוא.

דנים ע''ד תקון רשימת התמיכות, היות ועוד הפעם אין הכסף מספיק לתמיכות מרווחות.

מר חיט: צריך להקטין את התמיכה לאלה שזקוקים פחות.

מר טברסקי: מציע להפחית לאלה שאינם זקוקים ולהוסיף להזקוקים ביותר. בכל אופן לחלק את כל הכסף.

מר אשכנזי: היות והכסף שיש בידינו הוא מעט מאד וגם הד''ר יפה בזכרון שהוא צריך לשלוח לנו כסף,איננו בידו, ומטעמים שונים לא יוכל לשלוח לנו די כסף. ובכן לעבור על הרשימה להפחית ולהוסיף. אבל בגדר האפשרות, בעיקר להתחשב עם מצב הקופה.

48

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא