מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הד''ר ולדשטין: מוכרחים לרןפא, והרופאים כבר יחליטו איך לסדר את הדבר. יש עכשיו 85 חולים במושבה.

הד''ר יפה: רפואות אי אפשר לשלוח את כל הרשימה שאתם דורשים. בדבר קוניאק עבור החלשים ישלח לחם ה' דיזנגוף.

בדבר העברת המהגרים לגליל הוחלט לע''ע בשלילה, יען כי כל המהגרים מתנגדים לזה בכל תוקף.

צריך למנות אנשים בשכר שינקו היטיב את כל הבתים, ולקחת לבנים מאלה שיש להם הרבה, ולמסור לאלה שאין להם, לשכור נשים שיכבסו את הבגדים והלבנים של חולים. צריך להשתדל באיזה אופן שהוא לעשות, תנור וחבית על גביו, ולעשות דיזינפקציה לבגדים. את בית החולים שהתחלתם לסדר פה צריך להחליף עתה את כל התנאים, ובעיקר להרחיק את כל הנוצות מבית החולים. ואם מר סלור איננו יכול למלאות את כל העבודה הענקית צריך שימצאו אנשים שיעזרו על ידו. ובכו ליסד ועד-סניטרי מהצעירים הגלילים, שבאו בשבועות האחרונים הנה ואינם עושים מאומה. יעזרו המה לכם להציל את הנפשות, כי הלא אתם רובצים תחת המשא המוטלת עליכם. ואם לא יעזרו על ידכם דעו כי סכנה נשקפת על כלכם.

מר אורלוב: צריך לתת האפשרות להאנשים הצעירים האלה, זאת אומרת להקציב להם תקציב הגון בשביל הועד הסניטרי הזה שאתם מיסדים עכשיו.

47

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא