מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ע''ד ''כבוד אורחים'' שמר וישני נתן למודיר, החלט פה אחד לא לשלם למר וישני בעד היין והקוניק שנתן לא בידיעת ולא ברשות הועד. אבל בעד האוכל שנתן בעד סך 14 בשליקים כן לשלם לו. בדבר המעיל שהקימקם לקח מה' סלור החלט: לשלם למר סלור לכשירחיב.

ע''ד חברה קדישא: מטילים על הח''ק בהסכמתו של ה' סלור גבאי הח''ק לשלוח את מר ריבלין ואת מר גרנט - שהם אנשים ישרים - תמיד בזמן שיש איזה גוסס שישגיחו על החפצים שלו, שלא יגונבו כמו שקרו כבר מקרים של גנבת חפצים אצל הנפטרים, והשומרים יקבלו משכרתם מקופת ועד ההגירה.

ע''ד התמיכות החלט: לבקר את רשימת התמיכות ולתקנה בהתאם למצב הזמן והקופה ולמצבו הפרטי של כל איש ואיש. מוסרים את ענין הבק ורת לה''ה : אשכנזי , חיט, קליונר, ושפירא.

התמיכה. ע''ד החולים: אחרי שבוטל בית החולים החלט: לתת לכל חולה שיש לו משפחה 1 בשליק ליום מלבהתמיכה ולמי שאין לו משפחה למסור למר פודלישוק סכום ידוע ליום והוא ידאג בעדם בנוגע לחלב וטפול וכדומה, ולתת לו עזרת את הצעירה שרה טופיל שהיתה תמיד כ''כ סורה בעבודתה בבית -החולים ולשלם לה 20 פרנק לחודש. ומר סלור יוסיף לבקר את החולים בבתיהם ובאהליהם, כמו עד עכשיו.

בנוגע ל''כבוד אורחים'' החלט: שאין רשות לשום איש להוציא כסף מבלי רשות הועד, רק לה' סלור

34

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא