מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

למר שפירא לסדר אותו סידור ה''סוחרה'' מוסרים למר שפירא. קליונר ופרילקורט לעשות את הערכה.

ע''ד הדירות החלט:להשתדל להצפיף עד כמה שאפשר, ולהושיב את הפ''ת הבאאים מדי יום ביומו בין המהגרים הקודמים באהלים ובארוות.

בחרו בקליונר, חיט, פרילקורט ופולני, שיסדרו את ענין הדירות.

בדבר הנעלים שיש לחלק למהגרים בוחרים בועדה והם: ד. כהן, קליונר, שפירא, חיט ואשכנזי, והם ידונו איך לחלק. וקליונר יוציא לפעול את החלוקה של הנעלים שנתקבלו מועד הסיוע.

ע''ד המהגרים החדשים מפ''ת ועין_גנים , לא דנו ודוחים את הענין לשבוע הבא, ונראה איך יפול דבר.

ע''ד המהגרים בקלקיליה החלט: לבקש את ה' סלור לנסוע שמה ולהשתדל לעשות דבר מה שבשבילם כל מה שיש בגדר האפשרות לסדורם. ואח''כ מתמוך בהם.

ע''ד התבואה שבפ''ת החלט: לשלוח לע''ע כ-20 איש שילחו ויביאו חטה שהועד שם חלק בחינם, ולהודיע לקהל שכל מי שרוצה ללכת לפ''ת להביא חטה ילך, ולהשתדל להשיג בשבילם איש צבא מזוין שילוה אותם, בכדי שאנשי הצבא הטורקים לא יגזלו אותם בדרך.

ע''ד בית התבשיל החלט: לבשל בשר בשבת זו , שבת חנוכה , וה''ה חיט ואשכנזי ילכו להשגיח על חלוקת המנות.

33

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא