4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

תרבות
דרכי הפעולה. ועדת התרבות של המועצה המקומית קבעה, כיסוד לפעולה תרבותית, את הכללים האלה:

א. שאיפתנו היא: להשליט את הלשון העברית בבית וברחוב; להקנותה לכל מי שאינו יודע עברית; לתת לצבור את מיטב קניני הרוח של האנושיות בכלל ושל עמנו בפרט.

ב. אין אנו מפצלים את הפעולה התרבותית ע''י מתן הקצבות לועדות התרבות של ארגונים שונים, אלא אנו בעצמנו מרכזים ומוציאים אותה לפועל בשביל כל תושבי המושבה.

ג. סעיפי הפעולה הם: 1.- שעורי-ערב לעברית. 2. - חוגים. 3. - הרצאות, מסבות ונפשים. 4. - אולם-קריאה וספריה.

בדרך הזאת הלכנו במשך ארבע שנות פעולתנו התרבותיות.

שעורי-ערב לעברית. כשהתחלנו בפעולה באפריל 1939, לא היו שעורי-ערב לעברית במושבה. נתנה האמת להאמר, שבמשך שנים רבות היו קימים שעורי-ערב מטעם מועצת-הפועלים בשביל חברי ההסתדרות, אולם מחוסר תקציב נסגרו אף הם. ביזמתינו, ובעזרת מחלקת התרבות של הועד הלאומי, נפתחו שעורי ערב לעברית למתחילים ולמתקדמים; ומאז הם קימים ללא הפסק עד היום. הטלנו על עצמנו כמעט את כל התקציב, שהיגיע השנה ל-84 לירות.

במספר התלמידים חלו תנודות בהתאם לתנאי זמן. כל עוד היו שערי הארץ פתוחים לעליה, היה מספר הלומדים גדול, ואלו בשנות המלחמה פחת והלך, במשך ארבע השנים למדו בשעורי הערב בסך-הכל למעלה מ-300 איש ואישה. לצערנו, לא כל הצריך ללמוד בא ולומד. יש במושבה רבים ששפתם לקויה בפיהם, קריאתם משובשת וכתיבתם זרועה שגיעות, אולם בזכות היותם ''ותיקים'' רואים הם את עצמם פטורים מחובת למוד.

דבר גדול עשתה מועצת הפועלים בהטילה חובת למוד על כל חברי ההסתדרות שידיעותיהם בעברית לקויות. מן הדין שכל הארגונים יישו כן כדי לבער את הבורות הלשונית מן המושבה.

קורסים לנוער. יש במושבה נערים ונערות, בפרט מבני עדות המזרח, אשר נכנסו לעבודה עוד טרם סימו את ביה''ס העממי. פתחנו קורסים, הם למדו צעירים אלה, בשעות הערב, עברית, תנ''ך, דברי הימים וחשבון. יזכרו לטובה מורי ביה''ס העממי אשר התנדבו לעבודת הוראוה זו ללא כל תשלום. מסבות-הזמן גרמו לסגירת הקורסים האלה. יש לעשות את כל המאמצים על-מנת לפתחם שוב, כי גדול הצורך ורבה הברכה בהם.

השלטת העברית. ברחובות המושבה וגם במוסדותיה שולטת כל הלשונות שבעולם, בפרט גרמנית, והשפה העברית בטלה בשבעים לשון. פנינו בכרוזים אל התושבים והמוסדות לעזור לנו בהשלטת הלשון העברית; בל יענו לכל הפונה אליהם בלשון זרה, פרט למי שכרטיס--לומד מעיד עליו שהוא לומד עברית ומדבר, לפי שעה, לועזית מאונס.

27

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 27

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא