ארגון השומרים, 1943  מטרה של אברהם דרויאן  עלון השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937

ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראלDisclaimer

חוקת האגודה:
ארגון שומרים עברים כללי בארץ-ישראל

שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933א. מטרת האגודה

1. לאגד את כל האנשים העוסקים במקצוע השמירה במשקים העברים

2. לדאוג למצבם הכלכלי והתרבותי ולתנאי העבודה של חברי האגודה העוסקים במקצוע השמירה בכל מקומות עבודתם, ולהרחיב את שטח פעולתם ע''י רכישת מקומות עבודה חדשים לפעולות חברי האגודה.

3. לדאוג לכך שעבודת השמירה שמוצאת לפועל ע''י חברי האגודה תעמוד על הגובה הדרוש של האחריות, באופן שהאגודה תרכוש מצד נותני העבודה אתהאמון הדרוש ביחס לטיב עבודות חבריה.

ב. חברות

1. לחבר מתקבל כל שומר עברי העוסק במקצוע השמירה, בלי הבדל מפלגה, המקבל עליו לציית לתקנות האגודה ואחרי שעמד בנסיון בעבודה במשך תקופה של ששה חדשים.

2. כל האדם היכול להיות חבר לאגודה בהתאם לסעיף ב' פסקא 1 והרוצה להתקבל בתור חבר לאגודה צריך להגיש לשם כך לועד הארצי ע''י ועד הסניף בקשה, בצרוף המלצה חתומה ע''י שני חברי האגודה. ועד הסניף מעביר את הבקשה למרכז בצרוף הערות משלו. אם הועד הארצי מאשר ברוב דעות את הבקשה, יתקבל את המבקש בתור חבר מועמד, לאחר ששה חדשים של עבודה בפועל, החל מתאריך אשור בקשתו, ידון הועד הארצי שנית בבקשתו ויחליט בשני שלישים על קבלתו בתור חבר. החלטה זו נתונה לשקול דעתו של הועד הארצי מבלי שהועד יהיה מחויב לתת נמוקים לכך. אולם אם ההחלטה היא שלילית הזכות בידי החבר המועמד לחדש את הקנדידטורה שלו לאגודה ועל הועד לדון מחדשש בבקשתו עד שלש דחיות.

3.כל חבר האגודה צריך לשמור בעצמו ופטור משמירה רק בהסכמת הועד הארצי או חוסר עבודה.

ג. הנהלת האגודה

1. האגודה מורכבת מסניפים, המכילים את כל החברים העובדים באזור המסוים.

2.בראש כל סניף עומד ועד מורכב משלשה חברים שנבחרו ע''י חברי הסניף באספה כללית פעם בשנה, אחד מהם מתמנה ע''י הועד הארצי בתור ב''כ בסניף, במקרים שהועד הארצי ימצא לנחוץ הרשות בידו למנות ב''כ מחוץ לשלשת החברים הנבחרים.

3. ועד הסניף יבחור מקרבו במזכיר ובגזבר, הב''כ של המרכז הוא היושב-ראש ויחד עם עוד אחד מחברי הועד יהיו רשאים להופיע בשם הסניף, לחתום בשמו ויחשבו לב''כ הסניף כלפי הצבור וכלפי הממשלה על כל מוסדותיה האדמיניסטרטיביים והמשפטיים, מוסדות של בוררות ובררויות בכלל, בעצמם או ע''י באי-כחם.

4. קביעת אספות כלליות מחוזיות וסדר יומן טעונים הודעה מוקדמת של שבעה ימים לועד הארצי והחלטותוהן טעונות אשור של הועד הארצי.

5. באספה השנתית של הסניף, הבוחרת לועד הסניף, ינתן דו''ח על פעולות הסניף ע''י הועד הקים.

6. הרשות בידי הועד לסדר אספות כלליות יותר תכופות, כל פעם שימצא לנחוץ או ידרש לכך בחתימות חברי הסניף שמספרם יהיה לא פחות משני שלישים של כל מספר חברי הסניף. בכל מקרה כזה חלות על האספה כל החובות והזכויות של אספה שנתית בהתאם לסעיף 4.

7. פעם בשנה תתקים ועידה ארצית של האגודה אשר תתאסף במקום שיוחלט עליו ע''י הועד הארצי הקיים ואשר בה ישתתפו באי-כח הנבחרים ע''י חברי הסניפים, בבחירות ישרות: ציר 1 לכל 5 חברים.

8. בועידה השנתית ימסור הועד הארצי הקיים דו''ח כספי ודו''ח על פעולתו במשך תקופת עבודתו, דו''ח מהמחוזות ע''י בא-כח ושונות. חוץ מזה כל מיני שאלות הנכנסות לסדר היום לפי צורך השעה.

9. הועידה השנתית הארצית תוכל לדוד ולקבל החלטות לכל הענינים הנוגעים למטרות האגודה, וכל ההחלטות תחיבנה את כל הסניפים על כל חבריהם.

10. כל החלטה בדבר שנוי תקנות והוספת תקנות האגודה תחשב לבעלת תוקף, אם נתקבלה ע''י שני שלישים של הצירים המשתתפים בועידה השנתית ושנוכחו באספה.

11. זכות ההצבעה בועידה השנתית לצירים הנבחרים כנ''ל ולחברי המרכז הקיים.

12. האספה השנתית תבחור בועד ארצי של 5 חברים שאחד מהם מתאשר בתור מרכז העבודה ע''י הועד הלאומי.

13. הועד הארצי בוחר מתוכו יו''ר, מזכיר וגזבר.

14. ועידות או אספות כלליות חוץ מהאחת השנתית יכולות להקרא ע''י הועד הארצי בכל מקרה תכוף או אם ידרש לכך בחתימות חברים שמספרם יהיה לא פחות משני שלישים של כל מספר חברי האגודה.

ד. תפקידי הועד הארצי

1. הועד הארצי הוא הב''כ היחידי של האגודה כלפי פנים וכלפי חוץ, עליו לנהל מו''מ עם נותני העבודה, מוסדות ויחידים, לשם רכישת מקומות עבודה בשביל החברים, וסדור חברי האגודה בעבודות השמירה בעזרת הסניפים.

2. להגיש עזרה כלכלית ומשפטית לחברי האגודה וכמו כן לפתוח פעולה תרבותית וחנוכית בין חברי האגודה ולשם זה לבוא במו''מ עם יחידים ועם מוסדות רשמיים ובלתי רשמיים, אגודות, חברות, ארגונים שונים, וכמו כן להקים מוסדות או קרנות עצמיים להשגת המטרה הזאת.

3. להחליט בכל הענינים הנתונים לשקול דעת ועדי הסניפים ושנתנים לערעור לפני הועד הארצי.

4. לפסוק בכל מקרה של סכסוך המתהוה בין ועדי סניפים שונים.

5. להחליט על רעברת חבר האגודה, בקשר עם עניני העבודה, מאזור אחד לשני.

6. על הןעד הארצי לעמוד בקשרים תמידיים עם הועד הלאומי או עם בא כחו ולתת לו דו''ח מפעולותיו על מנת לקבל ממנו את תמיכתו המוסרית והצבוריית. כ''כ לברר את הסכסוכים שבין חבר לחבר בענינים פרופסיונליים . החלטת הועד בסכסוכים הפרופסיונליים תהיה מכרעת.

7. האגודה שואפת לזה שתוכל לקבל את כל עבודות השמירות באחריות האגודה, בעד כל נזק לרכוש שיגרם בעבודת החברים, ועל הועד הארצי ללכת לקראת השאיפה הזאת בכל מקרה שימצא למתאים.

8. בכל מקרה שחבר מתרשל בעבודתו או עובד על תקנות האגודה באופן שזה עלול לגרום נזק לעניני האגודה, רשאי הועד להפסיק את עבודתו באופן זמני או להוציאו לגמרי מהאגודה. הרשות בידי חבר כזה לערער נגד החלטת הועד הארצי בפני אספה כללית, שהחלטתה תהיה הסופית.

ה. תפקידי ועדי הסניפים

1. ועד הסניף מוסר אינפורמציה לועד הארצי על כל מקרה של צרך בהנהלת מו''מ עם נותני עבודה, על עניני השמירה הנוגעים לאיזור הסניף או מנהל אותם בעצמו בהתאם להוראות הועד הארצי.

2. ועד הסיף מוציא לפעל את החלטות הועד הארצי.

3. ועד הסניף קובע את סדרי העבודה ומפקח על מלוי חובותיהם של החברים ביחס לעבודה.

4. ועד הסניף מקבל קובלנות נגד חברי האגודה מצד נותני העבודה, חוקר בהן ומוסר לועד הארצי את תוצאות החקירה.

ו. חובות החברים

1. על החבר בהכנסו לאגודה לחתום על כתב שבו הוא מתחיב למלא אחרי כל תקנות האגודה וכל ההחלטות שתתקבלנה ע''י האספות של הסניף או של האגודה או ע'''י האספות הארציות, וכ''כ לציית לכל ההוראות של ועד הסניף או הועד הארצי, או הבא-כח בעניני העבודה או כל הקשור בזה.

2.כל חבר ישלם לועד הסניף אחוז ידוע ממשכרתו החדשית, בהתאם להוראות הועד הארצי, לשם כסוי הוצאות הכרוכות בהנהלת הסניף והאגודה.

3. כל חבר ישלם את כל המסים והתשלומים שהועידה השנתית תחליט להטיל על החברים בקשר עם סדורים מיוחדים שיעשו להקלת מלוי תפקידי האגודה וחבריה, כגון: הבטחה באחריות החיים, הבטחת הבהמות וכו'.

ז. זכויות החברים

1. כל חבר רשאי לבחור ולהבחר למוסדות האגודה ולמועצותיה.

2. האגודה תדאג להספיק עבודה לחברים ולחלקה ביניהם באופן צודק ומתאים למטרות האגודה.

3. כל חבר יהנה מכל השרותים שהאגודה תסדר בשביל חבריה.

ח. חבר מועמד

1. חבר מועמד נושא בכל חובות החברים ונהנה מכל זכויות החברים, מלבד זה שעד התקבלו בתור חבר - אינו יכול לבחור ואינו יכול להבחר למוסדות האגודה ואין לו רשות ההצבעה באגודה ובמוסדותיה.

ט. הוצאת חברים

1. בכל מקרה שחבר המתרשל בעבודתו או עובר על תקנות האגודה באופן שזה עלול לגרום נזק לעניני האגודה, רשאי הועד הארצי להפסיק את עבודתו באופן זמני או להוציא אותו לגמרי מן האגודה. הרשות בידי חבר כזה לערער נגד החלטת הועד הארצי בפני האספה הכללית שהחלטתה תהיה סופית.

2.במקרה שחבר מוצא או יוצא מהאגודה לא תהיינה לו כל תביעות נגד האגודה או איזה שהן ממוסדותיה.

י . כספי האגודה

1. ועד הסניף ימסור לועד הארצי את כל המסים וההכנסות ממסי החבר הרגילים הנגבים ע''י ומכל הכנסה צדדית, משמירות מקריות וכו'. הועד הארצי מוסר לכל סניף את הסכומים הדרושים להוצאותיו בתנאי שלא יעלו על 50 אחוז מהכנסותיו.

2. במקרה של סדור שרותים איזה שהם בקנה מדה ארצי אזי המסים שיוטלו על החברים, בקשר עם שרותים כאלה, יגבו ג''כ על-ידי ועדי הסניפים ויועברו לועד הארצי.

3. הרשות בידי הועד הארצי לקבל תרומות ותמיכות מכל אדם או מוסד ולהשתמש בכל ההכנסות שלו לטובת צרכים שונים הקשורים בתפקידו.
תצלום/גלויה: תמונת קבוצתי:
ועידה השביעית של ארגון השומרים, ל''ג בעומר תש''ג, כפר-סבא
23 במאי, 1943


חוקת האגודה: שנתקבל בועידת הצירים, תל אביב, 7.7.1933

חוזר מספר 37/2: 28.3.1937: ההנהלת הזמנית: החרזת ארגון; חברי ועד הזמני; תקנון; שם האגודה; אספת חברים. 6/2/1/5/ת

זכרון דברים: אספה הכללית הראשונה של ארגון השומרים בארץ-ישראל, שמתקימת בתל-אביב ביום 6.4.1937

חוזר מספר 37/3: 19.4.1937: לשומת לב החברים; אספת שומרים;שם הארגון;
נשיא כבוד; ועד הפועל; מועצה; חבר שופטים; ועדת הבקורת;
מסי הארגון; בסניפים. 55/3/1/5/ת

חוזר מספר 37/4: 30.4.1937: ועדי הסניפים; בסניפים; יומן; תמונות; בקשות; כתובות. 78/4/1/5/ת

חוזר מספר 37/5: 9.5.1937: לשומר; חשבונות;מסים; כלבים; נשק; תמונות; בקשות בסניפים. 95/5/1/5/ת

חוזר מספר 37/7: 15.6.1937: קרן הריכוז; העברות; אלבום; חשבונות; בסניפים. 167/7/1/5/ת

חוזר מספר 37/8: 22.6.1937: שמוש בנשק; המועצה; בסניפים; הודעה. 178/8/1/5/ת

תקנון: שומרים עברים כללי בארץ ישראל

שאלון לנרשם בתור מועמד וחבר

ביקור לחנות "אינטרנציונל'', רחוב אלנבי 54, תל-אביב,
מעבדת רדיו של "ההגנה'' אשר עסקה בייצור ובתיקון מכשירי קשר אלחוטיים.
27 אפריל 1937

השומר העברי בארץ ישראל 25-10-1937
הוצאה חד פעמית עם דין וחשבון של הכינוס הארצי בנתניה 22.9.1937.צור קשר: dtalkville@gmail.com