"עם עובד" לקוראיו

משאל:

‏קוראי "עם עובד" מתבקשים לענות על שאלות אלו

1 האם דעתך נוחה מפעולת "עם עובד" בכללתו? ....................................................................
2 אילו ספרים קראת מספרי

לדור .........................................................................................................................................

שחרות .....................................................................................................................................

לילד ..........................................................................................................................................

3 אילו ספרים טובים בעיניך?..........................................................................................................

מן המוקד ..................................................................................................................................
4 אילו ספרים אינם נראים לך? ........................................................................................................
5 מה חסר לך, בתור קורא, ב"עם עובד"? ........................................................................................
6 המרוצה אתה מן המקום הרחב שהספר העברי במקורי תופס ב"עם עובד" בכל ספריותיו? .............
7 היש לך תביעות לחיצוניותם של הספרים? ..................................................................................
8 היש לך הערות לספרים מסוימים? ..........................................................................................

............................................................................................................................................
המקום ....................................................... החתימה ....................................................................


דבר, 1943, אוגוסט 8