מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

האנגלים את כל הכפר וגרשו ע''י זה את כל הטורקים משם כליל.

כה. התישבותנו בחדרה.

חלק מהמהגרים שישבו בכ''ס נסע הגלילה, וחלק לזכרון וכשש מאות נפש באו לחדרה ונתוספו על אלה שישבו שם מקודם, עפ''ר יותר אמידים, מאכרי פ''ת שבאו שמה תיכף אחרי הגרוש ואחדים מבני יפו. בס''ה היה מספרנו שמה כ-730 נפש. נוסד ועד חדש שבו נכנסו החברים ה''ה י. ל. אבוהב, ש. רוקח, ש. אשכנזי מיפו, מר בוטקובסקי ויובל מהמושבה חדרה וגיסין מפ''ת, אח''כ נוסף גם מר חנקין. למזכיר נמניתי אנוכי, כותב המגילה הלזו, ולמנהל חשבונות - מר יצחק ציזלינג הצעיר, והעבודה נמשכה בסדר כל ששת החדשים שישבנו שמה. התמיכות נתחלקו רוטל קמח לנפש שבוע, וגם חלב לחולים ולחלשים השיג הועד בעזרת גבירות אחדות מאכרות חדרה. וכן הצעיר מר ש. ז. פבזנר מיפו התמסר כלו לענין השגת החלב לחלשים ובחלוקתו , ע''פ פתקאות הרופא. גם מכלת אחרת כמו מיני קטניות וכדומה מכר הועד למהגרים בזול, וגם חלק לפעמים חנם. סודר בית תבשיל, מרחץ, גם בית החולים עזר הרבה למהגרים שסבלו שם מקדחת, בפרט אלה שגרו בארוות ובדירות. אבל גרי האהלים סבלו פחות. גם אני גרתי באהל ולפעמים קדחנו, אבל הפחד כמו בכ''ס לא היה מעיק עלינו, וחיינו חים פחות או יותר קצת נורמליים כביכל.

69

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא