מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מר אשכנזי: בנוגע לבשר צריך לקנות איזה בהמה ולשחוט ע''ח הועד, בכדי שיוכלו המסכנים הללו להשיג חתיכת בשר, ובעיקר בעד החולים ואלה שמתחילים להבריא.

מר חיט: מכיון שהשגנו רשות לשאוב מים אחרי הצהרים שתי שעות, לכן צריך להעמיד 6 שואבים בשכר ע''ח הועד כמו לפנים. הצעתו נתקבלה.

מר אשכנזי: צריך לשכור אנשים שיסתמו את הבורות שחפרנו בסביבות האהלים שישמשו בתור ''בתי-כבוד'', אחרי שהטורקים לקחו את כל ''בתי-הכבוד'' של פח, שעשינו קודם עבור המהגרים. וכן צריך לחפור בורות חדשים כמו אלה של הצבא עבור מטרה זו, ותמיד בכל יום יומים לסתמם ובכלל לנקות את הסביבה של האהלים.ולצוות על המהגרים שלא ילכלכו סביב אהליהם. וכן לסתום את הבורות הגדולים שנשארו עוד מבנין הבתים, והם מלאים מים מהגשמים, ובכן צריך למלאם עפר. והעבודה הזו יקבל קליונר על עצמו, בכלל סידור כל ענין הנקיון החצוני והפנימי שבאהלים, מפני שאליו נשמעים יותר, המהגרים וגם הפועלים.

קליונר: הלא גם עד עכשיו סדרתי אנכי את העבודות האלו, ואע''פ שהיא קשה ובלתי נעימה, אבל ביעדי את ערכה לבריאות המהגרים עשיתיה ברצון.

והאספה נסגרה.

כ. יסוד בית החולים החדש, הד''ר קריגר.

בהשתדלות ה' דיזנגוף שולח אלינו הד''ר קריגר הבקטריולוג, בכדי למצא את המחלה ולסדר את הדיזינ-

49

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא