מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

יט. סדור העזרה המדיצינית בעידן ריתחא.

פרוטוכל מישיבה משוטפת מועד ההגירה כ''ס וה''ה ד''ר יפה, ד''ר שרמן, מר אורלוב, מר נ. טברסקי, ד''ר ודלשטיין.

הד''ר יפה שואל מי הם חברי ועד ההגירה. מר אשכנזי מעיד שהחברים הם מר אשכנזי, חיט, פודלישוק וכו' והמזכיר ומוציא לפועל הוא מ. קליונר.

סדר היום: רופא ורפואות.

הד''ר יפה אומר שיש שאלות שבתור רופאים נענה לכם אח''כ. אבל לע''ע הננו חפצים להודיעכם שבנוגע לסניטריות שאתם דורשים רופא, שיעשה זריקות לחולים בטיפוס חוזר - יש דבר יותר נחוץ מזריקות, והיא - שצריך להשתדל להשמיד את מכת מצרים השלישית השולטת במהגרים, מאשר לעשות זריקות. הזריקה היחידה שיש לחשוב אודותה, היא נגד טיפוס החוזר, ויש לנו רק מעט מאד ממנה. מה שנוגע לרפואות תקבל כפר-סבא מעתה החלק היותר גדול.

העיקר עכשיו לעשות דיזינפקציה. ומכיון שכבר הורוח לכם קצת, אחרי שרוב הצבא הגרמני יצא מכ''ס, וגם הטורקים התרחקו לסביבות המושבה ובכן אפשר היה עכשיו לעשות דיזינפקציה כמו שצריך.

מר אשכנזי : צריך לנו פה רופא, מפני שבלעדיו לא נוכל לעשות מאומה, וה' סלור איננו מספיק לעשות הכל.

מר נ. טברסקי: כן כן. צריך רופא.

46

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא