מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מר אשכנזי מציע לחלק כמו בשבוע שעבר 5 אוקיות חטה ו-3 אוקיות דורה לנפש והספה של כסף.

יח. התמיכות בזמנים היותר רעים

ביום א' כסלו קבלו תמיכות קבועות 739 נפשות. סכום כל התמיכה הקבועה, מלבד התמיכות המקריות והוצאות כלליות ותמיכות לחולים, עלתה לסך206.47 גרוש טורקים.

כן בשבוע שביום ז' כסלו קבלו תמיכה 825 נפשות את הסך 228.23 גרוש. וביום י''ד שבאותו חודש קבלו 856 נפשות 248.87 גרוש. ביום כ' כסליו חלקנו ל-863 נפשות 6 אוקיות דורה ו3-3 אוקיות חטה לנפש, וכסף מזומן 1651 1/2 בשליק. כן היה בכ''ז בו, רק הסכום של הכסף המזומן שנתחלק עלה ל- 1682 בשליק. מספר הנפשות הנתמכות היה 859.

ביום ב' טבת , שהיה יום הגרוש מפ''ת , חלקנו 9 אוקיות חטה לנפש, וביום י''א טבת - 9 אוקיות חטה - 1 אוקיה קמח. ביום ט''ז בו : 5 אוקיות חטה 3 אוקיות דורה, 1 אוקיה קמח, 1 אוקיה לחם לכל נפש. ביום כ''ג טבת עלה מספר הנפשות הזקוקות לתמיכה קבועה ל-1039 נפשות, יען כי נתוספו בני עין-גנים ופ''ת, וחלקנו הפעם: 4 אוקיות חטה, 2 דורה, 1 אוקיה קמח לנפש. וכסף מזמן 717.8 בשליק.

ביום א'שבט קבלו 1022 נפשות חטה, דורה וקמח וכסף מזמן 679.5 בשליק. ביום ח' שבט קבלו935 נפשות קמח, ומזומן -. 1323ץ בשליק. ביום י''ד שבט היה מספר המקבלים 965 שקבלו קמח ו- 1152.4

44

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא