מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

ומשפחתו, וכצל הלך באין אונים ובאפס תקוה, האדם הפקח הזה, שהיה ה''אחיתופל'' שלנו, ומפיו שאבנו עצה ותושיה.

יז. הקושי בטחינת החטה והדורה ומחסור במזון

כ''ס פרוטוכול מישיבת ועד ההגירה הזמני בטבת תרע''ח.

מר חיט מזכיר בדבר מעט הכסף שקבלנו מהגליל, וכן בדבר טחינת החטה בקלקליה. ובכן הוא מציע לשלוח שני אנשים לקלקליה לנסות לטחון את החטה כמה שאפשר. השליחים מציעים שיהיו מר שפירא ומר פרילקורט והם ישתדלו , או לטחון את החטה או להחליפנה בקמח אצל הערבים וישלמו להם את ההפרש ויעלה כמה שיעלה , רק להציל את הנפשות שלא יצטרכו לאכול גרעינים שלמים שמביא לידי מחלות

מר סלור מתנדב לנסוע לקלקליה לסדר את טחינת הקמח ולקבל רשיון על זה.

בדבר הבשר מציעים לשלוח את השוחט מר א. גולדשמיד לקלקליה ולשחוט שמה ולהביא את הבשר הנה,מכיון שנפתחה הדרך ואפשר ללכת שמה , והבשר כ''כ נחוץ עבור החולים. מבקשים את מר פולני לנסוע שמה ומר שלום שמרלינג פקיד המחסן יסע במקום פרילקורט.

מר סלור מציע לדרוש מזכרון -יעקב מועד ההגירה שבשם, שישלח לנו 1) כינין 2) PLOUMBIUM ACETICUM, ובזה נסגרה האספה.

מהפרוטוכל הזה ומהבא אחריו יוכלו הקוראים ללמוד הרבה, איך התאבק ועד ההגירה בכ''ס עם מצב

41

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא