מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

יש רשות להוציא כפי ראות עיניו. ע''ד הבשר החלט: להטיל מכם הבשר על כל בהמה ששוחטים שיצאה כשרה. ומחיר הבשר לא צריך לעלות ליותר משבע עשיריות האונסה. המכס הוא על גסה 8 בש' ועל בהמה קטנה עד 8 רוטל 4 בש'. והאספה נסגרה.

ט''ו. גרוש פ''ת והצפיפות שגרם

בתחילת החודש טבת, התחילו הגרושים התכופים מפ''ת ועין גנים. המהגרים החדשים האלו באו אלינו באמצע הגשמים. המראה היה קורע לב, בדרך חמסו וגזלו אצלם אנשי הצבא כל מה שבא לידם, בבואם אלינו רצתי כל היום וכל הלילה לסדר אותם באהלים ובאורות. היו כאלו מבין המהגרים הקודמים שקבלו את המהגרים החד'שים בזרועות פתוחות והיו כאלו שלא רצו לתת להכנס באהל שלו. ובעמל רב עלה בידי להכניסם תחת גג איזה ארוה או אהל. את ביתי , החדר היחידי שהיה לי ולמשפחתי ולעוד מהגר חלש אחד ובנו והיתומה של המנוח חיים לוי ואומנתה (שהכנסתי לביתי מפחד שמא לא ישאר גם הזכר הזה שנשאר מהמשפחה הנ''ל שגם אמה מתה איזה שבועות אחרי מות אביה) , את חדרי זה מלאתי בנשים ההרות, 4 במספר, עם ילדיהן הקטני ם, שסכנה היתה להשאירם בחוץ תחת הגשם או באיזה אוהל. מקום לעמוד לא היה בביתי ומכל שכן לשבת עבורי, והסתובבתי בחוץ כל הלילה תחת הגשם השוטף, וקבלתי את המהגרים החדשים שבאו בלילה עם העגלות החדשות תחת יריות התותחים משני צדדים.

35

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא