מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

התותחים משני הצדדים, מעט קמח ושאר צרכי אוכל מפ''ת אלינו. ובו בזמן התחילו לגרש מפ''ת ומעין גנים והחלק היותר גדול בא לכפר-סבא והגדילו את הדוחק עוד יותר.

יד. דבר יסוד ועד זמני והחלטותיו

הנה פריכל שנכתב ביום כ''ח כסליו ע''ח ''כפר-סבא כ''ח כסליו תרע''ח. מישיבת הועד הזמני שנקרא ע''פ הזמנת ה' ש. אשכנזי, חבר ועד ההגירה המרכזי בפ''ת. נוכחים ה''ה: אשכנזי, סלור, פודלישוק, חיט, מ. קליונר, יונה שפירא ופולני.

על סדר היום:
1 עבודת ה''סחורה.
2 הדירות.
3 חלוקת הנעלים.
4 מהגרי פ''ת.
5 מהגרי פ''ת ויפו שבקלקיליה
6 בית-החולים.
7 בית התבשיל
8 העברת התבואות מפ''ת.
9 כבוד אורחים.

ה' אשכנזי מקריא את חשבון הקופה ועוברים לסדר היום. ע''ד ה''סחורה'' מציעים לעשות הערכה על כל איש ואיש שישלם, ובעד הכסף לשכור פועלים תמידים כ-40 במספר ליום ועל כל איש לרחת חלק בזה. הוחלט לעשות הערכה על סך כללי של 500 בשליק לשבוע. מתוכחים ע''ד הערכה איך להעריך כל אחד שוה רק 2 בשליק לשבוע או כל אחד לפי ערכו. הוחלט להעריך את כ''א מחצי בשליק עד שני בשליקים לשבוע. וכל משמסוגל לעבודה צריך לתת שני בשליקים לשבוע.

כן החלט גם לשלוח ע''פ דרישת הקומנדנט איזה נגרים לתקן את הבאר ב''בור עדש'', את הדבר הזה מסרו

32

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא