Kfar Sava Local Council Yearbook 1941-1942

מועצת מקומית כפר סבא

יח' באלול תש''ב
באוגוסט 31, 1942

דין וחשבון על פעולות המועצה המקומית כפר-סבא בשנת 1941/42

א) הכנסות והוצאות המועצה

אפשר לציין את שנת הדו''ח כשנה פוריה בפעולות בכל שטחי החיים של המושבה. הן בשטחים הנמצאים בסמכותה של המועצה המקומית והן בשטחים שאין נכללים בתפקידיה באופן ישיר, והיא מופיע בהם רק בתור יוזמת ומארגנת. הקשרים עם התושבים הלכו ונהדקו. התוצאה מזה גדלות והולכות הכנסותיה מבלי שזדקק לגבית אונס ולמשפטים. ההכנסות בשנת הדו''ח הגיעו לסך -4926 לא''י לעומת - 4142 לא''י בשנת הקודמת. הגדלה בסך - 784 לא''י, ז.א. עליה של 19%

ב) בנין בית ספר

בשנת הדו''ח עלה בידי המועצה - בעזרתה הנדיבה של הממשלה, אשר הקציבה תרומה למטרה זו בסך של 1350 לא''י, והלואה בסך - 1350 - להקים בנין בית ספר, נוח ומתאים לתפקידו,עבור ילדי המושבה . בזה עלה בידינולתקןעוול של שנים רבות כלפי ילדי המושבה ומוריה, אשר סבלו עד כה מחוסר אויר ושמש, בצריפים ובחדרים בלתי מתיאים אשר למדו בהם. יש להזכיר לשבח את תרומתו של הועד הלאומי בסך של 800 לא''י לבצוע המפעל הזה. הצלחנו להוציא לפעול את הקמת הבנין למרות הקשיים בהשגחת החמרים, ותנודות המחירים בקשר עם המצב, ועברנו רק במעט את התקציב הכספי המשוער. אם כי בית הספר אינו יכול כבר כיום לשכן את כל הכתות לרגלי גדול מספר הילדים - כן ירבו - בכל זאת הונח היסוד, ואנו תקוה שלא יעברו ימים רבים ונוכל להרחיב את הבנין. גדרנו וישרנו את מגרש בית הספר, והכשרנו שטח לספורט והתעמלות. נטענו חורשה, שדרות,עצים ושיחי נוי.-

ג) בדק בנין המועצה מקומית

אחרי העברתו של בית הספר לבנינו החדש, תקנה המועצה תקון יסודי את הבנין הישן, והמועצה המקומית - שהתגוררה בדירה שכורה עברה לביתה היא, המכיל אולם לישיבות ואספות וששה חדרים המשמשים כמשרדי המועצה בעבודתה המסועפת

ד) רכישת בית המטבחיים

במושבה היה קים בית מטבחיים בצריף בלתי מתאים מבחינה סניטרית. אחרי מו''מ ממושך בינינו ובין המוצה המקומית רעננה הושג הסכם,לרכוש באופן משותף בית מטבחיים מסודר ומצויד הנמצא בגבול כ''ס ורעננה. חשיבות מיוחדת לדבר בשביל שתי המושבות שבית המטבחיים, שהשתייך עד כה לאיש פרטי, יעבור עכשיו לידי גוף צבורי

ה) סדור החובות של רכוש המושבה

על המגרשים והבנינים הצבוריים של המושבה רבצו משכנתאות לא.פ.ב. ולקרן היסוד, בסכום למעלה משלשת אלפים לא''י. אחרי מו''מ הצלחנו - הודות ליחסם האדיב של שני המוסדות הנ''ל - להקטין את החוב לסך של - 900 לא''י, מזה ישלמו מפעל המים וקפח''ע סך 300 לא''י והמועצה תשלם - 600 לא''י, ברבית של 4%, במשך תקופה של 8 שנים. בזה גאלנו את הרכוש הצבורי היחיד, שנשאר לפליטה, והבטחנו אותו למושבה.

ו חנוך)

1) בית-הספר העממי

בבית הספר למדו בשנת הדו''ח 405 תלמיד ב-10 כתות, מחוץ ל -30 תלמיד בכתות ההמשך ט' ו-י'. נוסף על הלמודים הכלליים עסקו התלמידים בבישול, מלאכה והתעמלות. כל ומחוסר שטח מספיק
photo of page 1 of 4 page document
לחץ על תמונה להגדלתה
לעבודה חקלאית. השנויים האדמיניסטרטיביים בהחזקת בית-הספר- שחלו במחצית השניה של שנת הדו''ח - הגדילו את העול הכספי של המועצה המקומית. הצלחנו אמנם - במאמצים יוצאים מהכלל - לשלם למורים את משכרתם בזמן ובסדר, אבל היינו נאלצים להטיל על ההורים השלומים כספיים גבוהים למעלה מכוחותיהם. על הממשלה מוטלת החובה להגדיל את השטטפותה בעיני חנוך, ולקהל ע''י כך את העול הכבד מעל התושבים, העמוסים גם בלאו הכי מסים כבדים למקום ולממשלה. הודות לעזרתו של ועד ההורים, שאפשר לנו רכישת רהוט וציוד מספיק לכל ילדי בית הספר,יכולנו לקים את הלמודים במשמרת אחת. לגן הילדים הגשנו עזרה והדרכה. פתחנו השנה כתת המשך י'. כתות ההמשך עמדו על הגובה בלמודים ורכשו להן שם טוב. התלמידים מתקבלים לכל בית ספר תיכון בלי בחינות מעבר. כתות אלה הוקמו ביזמתה של המועצה, והיא מגישה להן את עזרתה האדמיניסטרטיבית. לענינים הכספיים אחראי ועד הורים נבחר ע''י כתות ט' ו-י

2) בית ספר מזרחי

המועצה שכרה דירה מסודרת על חשבונה עבור בית הספר "מזרחי" היא גם תומכת בו בסכום כסף המתאים למספר היכסי של תלמידיו לגבי מספר התלמידים של בית הספר הכללי

ז) הזנת ילדים וקיטנא

גם השנה ראתה המועצה צורך לקים מסעדה ע''י בית הספר, שנהנו ממנה 130 ילדי מחוסרי יכולת. המטבח שמש גם להוראת בשול לתלמידות. בקיץ קימנו קיטנא לילדים כדי שהתלמידים ימצאו תחת פקוח פדגוגי גם בימי החופש, ומחוסרי היכולת המשיכו לקבל את הזנתם בבית הספר. יש לציין את עזרתם החשובה של המחלקה לעבודה סוציאלית שע''י הועד הלאומי וקרן המסעדות, להזנת הילדים וסדור הקיטנא

ח) תרבות

המועצה השתתפה בהחזקת שעורי- ערב לעברית ולמבוגרים, המתנהלים בפקוח מחלקת התרבות של הועד הלאומי. ועדת התרבות שע''י המועצה סדרה הרצאות, מסבות מוקדשות לאישים ומאורעות הסטוריים ונפשים ספרותיים. בנשפים ובהרצאות השתתפו מרצים מטעם האוניברסיטה, מתחנות הנסיונות, סופרים ואמנים. קימים חוגים לספרות, לתנ''ך, היסטוריה וידיעת הארץ.

ט) בריאות

1) כדילהבטיח לכל תושבי המושבה שרות רפואי מסודר נהלנו מו''מ עם קופת חולים שע''י ההסתדרות, שיש לה מרפאה מודרנית ומצוידת יפה, להגיש עזרה רפואית גם ללא חברי ההסתדרות. המו''מ טרם נגמר

2) המועצה המקומית החכירה לקופת חולים עממית לקופה של 99 שנה מגרש ו-4 חדרים וע''י זה אפשרה לקפת חולים עממית פתיחת מרפאה מסודרת

י) סניטציה

המצב הסניטרי שופר בהרבה. שוקדים על שמירת הנקיון ובריאות התושביםף על בעור תנים, חתולים וכלבים. אנו ממשיכים בהוצאת האשפה, למרות התיקרות האספקה לסוסים, כי אנו רואים בזה יסוד עיקרי לנקיון ובריאות

יא) שפור המושבה

הרחבנו את הישור ברחובות, שהיה לתועלת רבה לתושבים. המשכנו בנטיעת עצים ברחובות ושמרנו על הכבישים והנטיעות הקימים

photo of page 2 of 4 page document
לחץ על תמונה להגדלתה

יב) צרכי הקהילה והדת

המועצה השתדלה לספק את כל הצרכים הדתיים. תקציב ההוצאה הוא - 804 לא''י, והוא כולל - חוץ לתשלומים לרבנות הראשית, משכרת לרב, לשוחט וליתר פקידי הדת - גם הקצבה מיוחדת בסך 9 לא''י. - 2 לא''י לעדה הספרדית, - 7 לא''י לעדה אשכנזית להחזקת המקוה. תרומות ומעשרות, ערובין וכו'. פקידי הדת נחשבים כיתר פקידי המועצה ונהנים מכל הזכויותבנוגע להעלאת משכרת ותוספת יוקר

יג) חוקי- עזר

נוסף לחוקי - עזר הקימים אושרו 9 חוקי עזר חדשים, ביניהם חוק עזר לאשפה, מניעת מפגעים, מדות ומשקלות וחוקי עזר לסגירת חנויות. חוקי עזר אלה מאפשרים למועצה להכניס סדורים שונים לטובת התושבים, לפקח על בריאותם ולהבטיח מאזני צדק ומדה נכונה לכל

יד) אזור בנין ערים

פנינו לממשלה בבקשה לאשר לנו תכנית לבנין ערים שתקיף את כל מושבות השרון. רצינו עי''כ להסדיר את התחבורה והבנין בתוך המושבות האלה, וגם להקטין עי''כ את ההוצאות. תכנית זו נתקלה בקשיים כספיים ונאלצנו, לפי שעה, לקבל תכנית בנין ערים על כל אדמות כ''ס.באפשרות הראשונה נשתדל להרחיבה, לתועלתה של כל הסביבה

טו) הרחבת אזור השפוט

כידוע צומצם שטח השפוט של המושבה. נקרעו ממנה אברים חיים ושטחי כלכלה הקשורים במושבה. לא השלמנו עם הקפוח הזה. אנו רואים צורך חיוני בהכללת כל אדמות המושבה בפשוטה של המועצה המקומית. השתדלנו להשיג אשור מהשלטונות להרחבת האזור, לכה''פ על שכונות ואדמות המיועדות לפרצלציה. אנו תקוה כי הממשלה תכיר בצדקת תביעתנו ותצרף בקרוב לאזור שפוטה של המועצה את כל האדמות של כ''ס, לתועלתם של התושבים ובעלי הנחלאות

טז) אספקה ופקות על צרכי מזון

המועצה השקיעה מאמצים רבים בשמירה על אספקה מסודרת וצודקת לכל תושביה, בפקוח על מחירים וטיב הסחורה. ראינו תועלת רבה בפעולה זו לשביעת רצונם של כל התושבים בלי יוצא מהכלל

יז) הועדה החקלאית

המועצה טפלה במיוחד גם בעיניניים חקלאיים. הועדה החקלאית נתנה הדרכה ועצה לתושבים בענפי חקלאות שונים כגון: עצי פרי, לול, גני ירק ועוד. הוקם סמינריון לחקלאות שרכז הרבה בעלי משקים קטנים ופועלים שרצו להשתלם במקצועות שונים. ההרצאות נתנו ע''י מומחים מתחנות הנסיונות של הסוכנות היהודית והממשלה. הועדה טפלה גם בהשגת תפוחי אדמה לזריעה והנבטחים, ברכישת צנורות וחלוקתם, בקבלת הלואות ע''י הממשלה והסוכנות היהודית, בהשגת זבל חימי ואספקה לבהמות ולעופות

יח) עזרה סוציאלית

חשיבות רבה נודעת לעבודתה המסועפת של הלשכה לעזרה סוציאלית במקום. למרות הטבת המצב בעבודה ישנם במושבה הרבה אנשים זקנים, חולים ואינבלידים שאינם באים בחשבון לשום עבודה. חוץ מזה ישנם יתומים וחולי-רוח שמוכרחים להחזיקם במוסדות סגורים. הלשכה לע''ס מחזיקה או משתתפת בהחזקת 9-10 יתומים במוסדות. היא מחזיקה חולי שחפת בבתי חולים, מושיטה עזרה ליולדות עניות, נותנת עזרה רפואית והוספיטליזציה, קיום וכלכלה, הלבשה והנעלה לנחשלים וחולים ומגישה גם עזרה קונסטרוקטיבית. סכום ההוצאה הגיע ל - 650 לא''י. רוב הסכומים באים מתקציב המועצה ומתקורות מקומיים. עזרה נכרת ניתנה גם ע''י הועדה לעבודה סוציאלית שע''י הועד הלאומי. הסכומים האלה אינם מספיקים והממשלה נתבעת לעזור כמו שעושות זאת הממשלות בכל הארצות הנאורות

photo of page 3 of 4 page document
לחץ על תמונה להגדלתה

יט) הועד למען החיל

גורלן של נשי חילים קשה מאד ואין באפשרותן להתקים בתמיכה הזעומה שהן מקבלות מהצבא. עוד יותר קשה הוא מצבם של הורי המגויסים, שמשום מה אינם מקבלים כל תמיכה מהצבא. הועד למען החיל מתענין במצבה של כל משפחה ומשפחה של החיילים ועוזר במדת יכלתו, תומך בחולים ודואג לילדים. המועצה משחררת את המגויסים ממסים ואת ילדיהם משכר למוד, אך התמיכה הזעומה הזאת אינה מספיקה כללוכלל. הועד מקבל כספים מהמרכז ומהמקום

כ) גיוס

המועצה המקומית הקדישה לגיוס תשומת לב רבה. ועדה מיוחדת מקדישה הרבה זמן ומרץלעיניני הגיוס לצבא ולנוטרות. עד עכשו התגייסו 300 ועוד 200 איש משתתפים בשירותים שונים, ה. ג.א., מגן דוד אדום ועזרה ראשונה. הפעולה נמשכת בהצלחה

כא) שנוי החוקה

תשומת לב רבה הקדשנו לשנוי החוקה שתבטיח א) יסוד חוקי ברור לפעולותיה של המועצה ב) זכויות שוות לכל התושבים. ג) הבטחת שווי זכויותיה של האשה. ד) הנהגת מסים יותר צודקים, בהתאם ליכלת של כל תושב. אנו בטוחים שהממשלה התחשב במאמצינו אלה והם יוכתרו בהצלחה

כב) בחירות

עם גמר הדו''ח נגמר גם זמן כהונתה של המועצה המקומית. ואינו צורך בפניה לתושבים כדי לחדש - בבחירות חפשיות - את הקשר ביניהם ובין נבחרי המועצה. לשם זה החליטה המועצה המקומית לקים את הבחירות בעתיד הקרוב. יש להצטער שהממשלה לא אפשרה לנו עד היום את בצוע החלטתנו זו

עם סיום הדו''ח אני מוצא לנכון להודות מקרב לבי לכב' מושל המחוז, לכב' סגן מושל המחוז ולקציני המחוז על יחסם האדיב אלי ועל הדרכתם וערתם הנדיבה לפעולותינו

בכבוד רב

אברהם קירכנר, נשיא

photo of page 4 of 4 page document
לחץ על תמונה להגדלתה