כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

     פנחס מאירי   ו שלום כהן
פנחס מאירי
שלום כהן


ספר התקנות לנחלת כפר-סבא

(שנקבץ ונסדר על-ידי המזכיר דניאל ליפשיץ הכהן) אצל המושבה פתח-תקווה בארץ-ישראל - '' אדר תרס''ו

תוכן:

א) סדר הנהגת הנחלה.

ב) תקנות קבועות.

ג) תקנות לפי שעה.

סדר הנהגת הנחלה כפר-סבא

כל ענייני הנחלה נחתכים סדר הנהגת הנחלה כפר-סבא על פי דרכים אלה :

א) האסיפה הכללית. ב) ועד ההנהגה.

ג) ועד הפועל.

ד) ועד ספר האחוזה.

האסיפה הכללית

הכוח הראשי להנהגת כל הנחלה, היא האסיפה הכללית של החברים, כל חבר יש לו זכות דעה, ולוקח חלק באסיפה הכללית ובוחר ונבחר.

כל חבר בהנהלה יש לו זכות קול אחד ומי מבעלי הנחלה, בין הדר בארץ- ישראל וביו הדר בחוץ-לארץ, שאינו יכול לבוא לאסיפה, הרשות בידו לתת כוח והרשאה לאחד מבעלי הנחלה שהולך לאסיפה, אולם יותר משני קולות לא יוכל לחוות.

האסיפה הכללית מתאספת על-פי קריאת ועד ההנהגה, בדרך רגילה פעם אחת בשנה, ובמקרים יוצאים מן הכלל גם באמצע השנה.

עבודות האסיפה הכללית הן ;

א) אישור וקיים המשוויה (בילאנס) השנתית.

ב) בחירת ועד ההנהגה.

ג) בחירת ועד הפועל .

ד) בחינת ובדיקת אותו ההצעות השונות של החברים, אשר ועד ההנהגה ימצא לנחוץ להשיגן.

ה) שינוי איזה סעיפים מהתקנות אן הוספת איזה סעיף חדש.

על כל השאלות מחליטים באסיפה הכללית על פי רוב דעות רגיל. ההזמנות תישלחנה מאת ועד ההנהגה שבוע ימים לפני היום הנועד אסיפה. הזמנה צריך

72


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא