white dot


מקורות :

קדמוניות היהודים :י''ג ט''ו א'
ש. לביא : עליתו של שלום ליש, ב'
ד. בן-גוריון : נצח ישראל, מכתבים א'
ב. כצנלסון : כתבים כרך א'

ד. סקיבין : זכרונות איש כפר-סבא
י. קלוזנר : מקאטוביץ ועד באזל
א. יערי : זכרונות ארץ-ישראל
י. מ. פינס :בנין הארץ, חלק ב'
ילין איטה : ''לצאצאי'', ב'
ח. שורר : העליה השניה
א. ז. רבינוביץ : תולדות היהודים
צ. אבן-שושן : תולדות תנועת הפועלים בארץ-ישראל
ג. קרסל : ''אם המושבות פתח-תקווה''
רבקה אלפר : קורות משפחה אחת
י . זיו : השרון
אנשי העליה השניה
ספר תולדות ההגנה
ספר ההתנדבות
א. ביין : תולדות ההתישבות הציונית
ד''ר א. רופין : שלושים שנות בנין בארץ-ישראל
פ. נאמן : אנציקלופדיה לגיאוגרפיה תלמודית
ד''ר ה. יפה : דור מעפילים
מ. סמילנסקי : פרקים בתולדות הישוב
מעשים ומספרים דו''ח המועצה המקומית כפר-סבא

מקור לא-אכזב היו לנו התעודות, כתבי-היד והמכתבים שהוגשו לנו באדיבות רבה בארכיון הציוני המרכזי ובספריה הלאומית שליד האוניברסיטה העברית בירושלים. ועל כך יעמדו על הברכה. צילומים : ארכיונו של המחבר, הארכיון הציוני המרכזי בירושלים, הספריה הלאומית בירושלים, מכון בן-צבי, האוניברסיטה בתל-אביב, ארכיון צה''ל, הצלמים א. סוסקין, ד. קפלן, פרץ, רובינשטיין, קלוגר, בן-נעם, שרותי צילום של החברה המזרחית, אליהו, ''פרי אןר'', צילומי אוויר : רן ארדה.

435


| התוכן | עמוד קודם |