white dot


שיובטחו ניהול ופיקוח ציבורי מלאים על פעולותיו. כיום יש ברשות מפעל-המים 13 בארות, שספיקתו מגיעה ליותר מ-4000 ממ''ע מים, רשת צינורות באורך של כ-100,000 מטר ובקוטר של עד 20 אינץ'. הצינורות חובקים כל מגרש וכל חלקת אדמה בשטח השיפוט של המועצה ומעבר לו ונותנים מים בשפע.

בשנת 1970 נשאבו מהבארות 14-13 מיליון ממ''ע מים. המפעל מספק מים ל-14,500 דונאם אשר בשיפוטה של כפר-סבא ול-2,500 דונאם שטחים שמחוץ לאיזור - צופית, גן-חיים, כפר-מל''ל, גבעת-חן, רמות-השבים, מגדיאל, רעננה ובית-ברל. בשנת 1970 נמכרו מים לענפים הבאים :

• שתיה - 1,156,557 ממ''ע

• ירקות - 3,827,549 ממ''ע

• פרדס - 4,929,268 ממ''ע

• תעשיה - 497,788 ממ''ע

• בניה - 22,075 ממ''ע

• מוביל ארצי - 1,437,550 ממ''ע .

המים בכפר-סבא הם טובים, והמדידות האחרונות הראו כי מליחותם מגיעה ל-110-90 מ''ג כלור לליטר. מליחות המים במוביל הארצי מניעה ל-350-300 כלור לליטר. תלוי בכמות הגשם כל שנה. משרד הבריאות חילק שבחים למפעל על הנקיון בבארות.

הכנות לשעת חירום

קיימת דאגה למקרה של הפסקת חשמל בשעת חירום. בשנים האחרונות הושקעו 200,000 ל''י בפעולות הכנה לשעת חירום. נקנו מנועי דיזל קבועים וניידים, צינורות ואביזרים שונים, טנקים וחביות לאחסנת דלק, טנקים ופלטפורמות להובלת מים, חמרים לתיקון פיצוצים ועוד אביזרים שונים. טרקטורים וכלי-רכב אחרים וכוח-אדם מקצועי, פטור מגיוס, עומדים לשירות המפעל בשעת הצורך, להפעלה ותיקונים מיידיים. מפעם לפעם מתקיימים תרגילי חירום בפיקוח צוות מחברת ''מקורות''. בבקורת שהיתה מטעם ''מקורות'' צויינו לשבח ההכנות האלו. המפעל גם קיבל על עצמו את האחריות להספקת דלק לכל העיר בשעת חירום.

384


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא