white dot


שיחבר את המושבות כפר-סבא-רעננה-הרצליה לרשת הכבישים ודרשה השתתפות של 50 אחוז בהוצאות הסלילה.

שנתיים נמשך הדיון, למעו אפשר את סלילת הכביש, דאגו לכך שכל הפועלים ישלמו את השתתפותם והכניסו את המוסדות הכספיים והכלכליים שלהם בעול ובאחריות למימון התחייבות התושבים. p>בעלי-הבתים, ניהלו תעמולה נגד כביש זה, היו ש''הוכיחו'' כי ''אם המושבה תחובר לכביש עד הישובים הערבים, יקל עליהם להתנפל עליה''. מיותר להסביר את הערך העצום לכביש להתפתחות המושבה מבחינה כלכלית למושבה עצמה ולסביבתה.

כביש ראשון בכפר-סנא

ב- 1939, בשנה ה-36 לקיומה של כפר-סבא הוחל בסלילת הכביש הפנימי הראשון במושבה. לצורך סלילת הכבישים הפנימיים, השיגה המועצה המקומית את הכספים הדרושים ( 4000 לירות) מחברת ''ביצור'', באישור שלטונות המחוז. זוהי הפעם הראשונה שהשלטונות אישרו הלוואה כזו למוסד המוניציפאלי המקומי. הכבישים נסללו ברחובות הרצל ורוטשילד.

בשום מקום לא הותקף המוסד המוניציפאלי בחמת זעמ כזאת ולא נערמו על דרכו מכשולים כה רבים כמו בכפר-סבא. ב- 1940 , כשהמושבה חגגה את סלילת הכביש הראשון בתוכה כתב אחד מבני התושבים (בחתימת א. א.) בעתון ''הבוקר'' :

'' - אמנם יפים הרחובות משהיו, אך לתקנת המצב לא הועילו. עוד רבות בשנים יכלה כפר-סבא להתקיים בלעדיהם. בקדחתנות ובחפזון נסללו הכבישים בכל הרחובות. אבן ובטון עשויים הם, כיאות וכראוי לכרך הומה מתנועה רבתי. בכל אשר תפנה - הלמות פטישים וטרטור מכבשים. אך נוגה שירת העובדים העושים מלאכתם, כי עקרה היא וכל פרי לא תעש. אבלים משלמי המסים, כי יודעים המה מה הרווחה שיכולה היתה לצמוח, אילו שימשו כספים אלה להרוות את עציהם ולהשביע למשך תקופה ממושכת עובדים ומעבידים גם יחד.

''במרכז המושבה, על פרשת דרכים, נסללה במהירות ככר עגולה ורחבת

226


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא