white dot


ט''ו בשבט - נערכה אסיפה כללית בפתח-תקווה. כהן מוסר דין-וחשבון : 'הספקנו הרבה. הושג קרדיט לנטיעות, סודר עניין המים, וגם השמירה, התייצבנו בפני הנציב ויש סיכויים לפיצויים'. ס. מציע להוציא את ריזנבך מהבית הציבורי. ה. מתנגד. ז. מציע לסדר חדר בשביל אלה הבאים לעבודה, אחרי ויכוח ממושך בוחרים בוועד. נבחרו : פנחס מער, שלום כהן, דוד לוונברג, ריזנבך והומינר, נבחרה מועצה, שהוועד יתייעץ אתה בעניינים הנכבדים ביותר. למועצה נבחרו : רפופורט, רוסטובסקי, שכטר, זטלר, גרינברג ושיינפיין,

בישיבה הראשונה של הוועד החדש בט''ז בשבט הוחלט, שכל העבודה הטכנית של הוועד תיעשה בכפר-סבא.

כ''ט בשבט - הוחלט לעשות הצעדים הנחוצים, כדי להעביר נחלת כפר-סבא (מטול-כרם) למחוז יפו. הוחלט לדרוש, שתחנת קלקיליה תועבר קרוב לכפר-סבא. להוסיף תקציב של 24 לי''מ בשנה למשכורת המזכיר, שיקבל 6.5 לי''מ לחודש.

ט''ו באדר - הוחלט למסור מונופול למר סלור לפתיחת בית-מרקחת למשך שנה אחת ולעשות חוזה, המושבה תקבל הנחות בריפוי ובסמים, לשלוח תזכיר לנציב העליון בדבר הנזקים ולבקש מוועד הצירים עזרה לקבלת הפיצויים.

כ''ב בסיוון - עו''ד סקר מההנהלה הציונית הזמין את באי-כוח כפר-סבא לבוא לירושלים ולקבל 5,000 לי''מ שהוקצבו לכפר-סבא, הוחלט לקבל את הכסף כהלוואה על חשבון הפיצויים בעד הנזקים ולא על חשבון העבודה לבניין כפר-סבא, להודיע בתזכיר לוועד הצירים ולנציב העליון, שאת הכסף מקבלים למחיה ולא כדי להתיישב מחדש בכפר-סבא,

אין בנים ואין בנות כי אם תלים של חרבות

וכך מתארים את המקום המתיישבים הראשונים ששבו אליו. מתתיה רייכמן, בתו של צבי ריזנבך, מספרת :

''בשנת 1920 חל בביתנו שינוי כביר. אבי, אשר שאף להתאכר ממש, קנה חלקת שדה במושבה כפר-סבא שבשרון, כדי לטעת בה כרם שקדים וענבים. על-כן עמד ומכר את ביתנו שברחובות. אמי התקוממה בכל עוז נגד תכנית זו ונימקה


132


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא