כפר-סבא: שנת הבראשית


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |

השקפה

HASHKAFAH
י''א ניסן 1906, מס' מ''ח

פתח תקוה ה' ניסן התרמ''ו.
קדמת האכרים במושבה החדשה כפר-סבא

זה כשנה וחצי שקנו אחינו אכרי פ''ת את נחלת כפר-סבא מחברת הישוב במחיר מצער ובתנאים קלים. הנחלה הזאת המחזקת בקרבה יותר משבעת אלפים דונם היתהשממה ונעזבה זה כעשר שנים. חברות שונות התעסקו בה, אך אף אחת מהן לא ידעה איך להקימה ולהחיותה, עד שבאו אחינו בני פ''ת וגאלוה מידי האחרונים, ובעמל ידיהם ובחריצות נפלאה ששוה באמת להתפאר, העמידו את הנחלה הזאת על בסיס נכון, ונתנו בה רוח חיים, רוח מושבה עברית שתהיה לכבודנו ולתפארנו.

עוד בשנה הראשונה חלקו את הנחלה בין בעליה וסימו מצרי כל אחד ואחד הו במפה כללית והן בספר האחוזה אשר לכל חבר וחבר לבד, והקציבו מקום מושב לששים ושמונה חצרים - וגדל כל מגרש עשרה דונם -; כן חרשו שליש הנחלה בחרישה עמוקה של חצי מתר, ועדרו ונטעו כבר 1800 דונם בעצי שקדים, וכמאה דונם בעצי זיתים ויותר ממאה דונם מחט רועה, וגם הכינו כבר אדמה רבה לנטיעות שונות לשנה הבאה. כן חפרו באר טוב מאבני גזית ומצאו בו מים חיים בעמק י''ז מתר. ועתה החלו לבנות בנין גדול שבו יהיה רפתים ואסמים וחדרים רבים למעון להעובדים הרבים שלנו עד עתה בחוין.

מראה המושבה החדשה נאה ונחמד למאד. ממזרח הנחלה מתנשאים הרי ירושלים שהם למחסה להמושבה מחום הקיץ, ומהרוחות החמות הבאות בתקופות קבועות בשנה. לצד דרום נשקפה מושבת פ''ת עם בניניה המפוארים ופרדסיה הנחמדים. בצד מערב רואים את העיר יפו עם הים, שממנו באים לנו רוחות קרים ואויר מבושם מהפרדסים הרבים, ומצד צפון מתרוממים הרי הכרמל וזכרון יעקב. משני עברי הנחלה לצד מזרח ומערב עובר דרך המלך ההולך משכם ליפו. הדרך הזה מלא תמיד חיים. משאון הנוסעים הרבים. מספר הקונים מנחלת כ''ס היה חמשה וששים בראשונה אך עתה גדל המספר עד אחד ושמנים כי רבו הקונים והקופצים שנתנו רוחים טובים להקונים הראשונים, למען יקחו חלק גם הם בהנחלה הזאת. הנהגת הנחלה היא ע''י ועד של ז' אנשים שנבחרו למשך שנה אחת. וכל מכירה וקנין או מתנה ושעבוד נעשה ע''פ ספר האחוזה כמנהג מושבת פ''ת מכברץ החשבון האחרון שנעשה באספה הכללית כ''ז אדר זה, נראה שהוציא הועד על קנית הנחלה על המדידה המס, השמירה וחפירת הבאר סך 20610 פר' והכנסה ממכירת הנחלה לבעליה, ובלקחה מהם להוצאות הנ''ל, עלה לסך 26870 פר' על הנשאר נערכה קצבת הועד לשנה הבאה. הינו: לבנין הרפת, לשמירה, מס וואירקו ולהוצאות הועד. לבד זאת עלינו לדעת, שעבודת אלפים דונם לנטיות עלו בערך חמשים אלף פר' ובס''ה עלה הוצאת הנחלה הזאת בשנה הראשונה לסך 76000 פרנק מזומן. לבד כל הנ''ל נטעו אנשי פ''ת גם נטיעות רבות ושונות באדמת חור זרזור הרחוק מפ''ת כחצי שעה. ועל אדמת יהודיה מהקניה הראשונה. ומספר הפרדסים על אדמת פ''ת עצמה הולך וגדול מיום אל יום. אך עתה אין רצוני לדבר מזה, כי זה עיון רחב לבדו שבפעם אחרת נדבר ממנו. -

הידיעות המעטות שנתתי פה אדות כפר-סבא מוכיחות למדי את אהבת אכרי פ''ת לעבודת האדמה, והקדמה הרבה שעשו בכפר-סבא במשך שנה אחת ובונים הדרכים שאכרי פ''ת אינם מהמתפארים תמיד בהעתונים במראות הטבע ובמליצות ריקות, הם אכרים נאמנים לעבודת האדמה ולא לפוליטיק כאשר התלוננו עליהם ''בהשקפה'' אחדים ''שאין להם כל ידיעה מפ''ת ומיושביה''. כן! אכרי פ''ת עובדים תמיד אדמתם ''באמונה ובתמימות ועבודותיהם הרבות אינן מרשות להם לבלות עתותיהם בפוליטיק שאינו שייך להם ובדברי הבל שתוצאותיו הכל לא יאבדו עתותיהם היקרות להם.-

ישלח נא ה' את ברכתו לאחינו האכרים החרוצים והאוהבים את עבודת האדמה באמת ובתמימות בברכת ידידם העובד עמהם בכפר-סבא.
ד''ל

 השקפה, י''א ניסן 1906, מס' מ''ח
 השקפה, י''א ניסן 1906, מס' מ''ח

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא