כפר-סבא: 70 שנה לייסוד כפר-סבא, מאת שלמה אנגל


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא

 white dot


בחינת הפקר, ואם לא נתקדם, אנחנו בעצמנו להחל כעת בהישוב, אזי אבדה כל תקוותנו חלילה, -

''על כן הננו מסכימים להשיל חובה עלינו לתת על כל נומר ונומר מילווה פראנק בתוך קופת ההלוואה לבניין בתים בנחלת כפר-סבא, לתת לעשרת החברים החלוצים הראשונים לצאת שמה, באופן שישקיעו אף המה בבנייניהם לכל הפחות 25 אחוז, ועליהם לשלם הסכום במשך 12 שנים כפי התקנות ,

בכ''ז באב תרס''ח (1908) שלחו יהודי ירושלים מכתב אל פרנסי הישוב :

''כבוד מעלת האדונים הנכבדים, מר לעוואנטין ומר מרדכי בן-הלל הכהן ומר גלוסקין ומר ברלין, ד' עליכם, יחיו,

''הננו להעירכם עוד הפעם על דבר נתינת ההלוואה מהק''ק של הציונים לחברי כפר-סבא, אשר כבר עברו עליהם זה שנות עמל ותלאה בחיי בדידות בשנות עבודתם שם על הנחלה הזאת, ועתה כל תקוותם להתיישב שמה, המה ובני-ביתם, רק כאשר תעלה בידם להיעזר על-ידי ההלוואה לבניין בתים ורפתים, ככל הדרוש לעובד-אדמה. ולמשרה זו כבר הכניסו כאו''א סכום של 100 פראנק, והשלשנום פה ב'האנגלא פאלעסטינא באנק',

''כי הכסף אשר כבר השקיעו חברי המושבה הזאת למטעי ה-3600 דונאם, המעובדים שמה כהיום, עולה לסכום גדול, כ-300,000 פראנק, וחלק גדול יתחיל בקרוב להביא פירות, אשר אז המלאכה מרובה והשמירה קשה, וכל זמן שלא נתבסס שמה הישוב, הרי כל ממונם, עמלם ויגיעם בחזקת הפקר, וזה גירם התרשלות רבה והיזק גדול למושבה הזאת בפרט ולאי-כבוד לכל הישוב בכלל,

, החברים המיועדים לצאת שמה המה החומר היותר מוכשר ורצוי לעבודת ''האדמה, להיותם צעירים לימים, החפצים לחיות מיגיע כפם בעבודתם זו על אדמת קדשנו,

''הנחלה הזאת, בת 7,600 דונאם, תקרא בקול לאחינו אלה החלוצים לבוא אליה לעבדה ולשמרה ולהגינה, והם שואפים נגדה ועונים ואומרים : הננו נכונים,

''על כן אליכם אישים, אשר גורל הנחלה הזאת תלויה בידכם, הננו פונים היום בבקשתנן, כי תשימן לבכם לשאלת כפר-סבא ולתת לה דין קדימה, כי אין הדבר סובל שהות כלל ויפה שעה אחת קודם, החישו נא פעולתכם וישועתכם לייסד המושבה החדשה הזאת, למען תיבנה ותיכונן על ידכם והיה זה לכם ולהקרן הקיימת הציונית לשם ולתפארת, וגם לשאת כבוד לעיר העתיקה כפר-

78


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא