מנדס פרנס אורח העיריה

מנדס פרנס אורח העיריה


אלמלא 18 הקולות שאיפשרו למפ''ם לעבור את החסימה היינו אנו (רפ''י), זוכים במנדט נוסף (רביעי) ולא קשה היה לנחש מה היו פני הקואליציה בעיריה ימי היה נבחר לראש העיריה.

ב-1951 נבחר מ. סורקיס לכהונת ראש המועצה המקומית וב-1962 לכהונת ראש העיריה הראשונה. בתנופה רבה יצא לפעול להתעצמות הישוב, להרחבת גבולותיו ולפיתוחו בתחומים שונים.

בהביאו את הצעותיו לשינוי מעמדה המוניציפאלי של כפר-סבא ממושבה לעיר הסביר מ. סורקיס :

'' כפר-סבא לא זכתה לנתונים טבעיים לגידול ולהתפתחות. היא היתה מושבת ספר ונשארה כזאת גם כיום, לאחר קום המדינה.גבולותיה המזרחיים של כפר-סבא הם גבול המדינה. עובדת היותנו מרוחקים מן העיר והיותנו ישוב ספר לא הפכה את כפר-סבא למקום מתפתח מכוח עצמו, אלא אילצה את ראשי המושבה להשקיע מחשבה ומרץ , איך וכיצד - על אף הנתונים האלה והיעדר תנאים נוחים לפיתוח, כגון קירבת ים ורכבת - להצעיד את כפר-סבא קדימה, כדי שתהיה מושבה גדולה ומרכז לסביבה.

''בשנת 1941 הוכנה תכנית מיתאר ראשונה לכפר-סבא והיא קיבלה תוקף חוקי רק בשנת 1949 . תכנית מיתאר זו הביאה בחשבון, לצורך תכנון וגידול, רק את המגרשים שהיו בפרצלציות קיימות, שהיון מסגרת מצומצמת ביותר. תכנית זו הביאה בחשבון את איזור התעשיה בכניסה לכפר-סבא, שהיה נראה שטח מרוחק מאוד מאיזור מגורים. תכנית מיתאר זו לא הדביקה את התפתחות המושבה והיה צורך לפרוץ את גבולות המיתאר עוד לפני שקיבלה תוקף חוקי, על-ידי רכישת שטחי פרדסים נטושים ובניית שיכונים לחיילים משוחררים ולפועלים.

''יזמה זו של עסקני המקום ויזמה להכנסת מוסדות ארציים חשובים למושבה, הקמת בניינים לצרכיהם וסיוע להקמתם - בית-החולים ''מאיר'', בית-החולים ליולדות, בית מוסדות הממשלה ובית-ספר תיכון - יזמה זו היא שאיפשרה ויצרה את כל התנאים שקידמו את המושבה. המעמד של עיר יאפשר תכנון מחודש בהתאם למציאות חדשה, איתור שטחי מגורים ושטחי חקלאות וחיסול הפיזור הרב, המייקר את השירותים.

''האוכלוסיה הקיימת לא תוכל לשאת בהוצאות השירותים שהמועצה מספקת, אשר רמתם גבוהה יותר מאשר במקומות אחרים ושהמועצה מעוניינת

257


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא