white dot


''את פני המשלחת קיבלו באי-כוח החקלאים, אוסטשינסקי וגולדשמידט, ובאי-כוח מועצת פועלי כפר-סבא, ב. מינקובסקי, ש. אנגל, וי. שפירא. מטעם המרכז החקלאי והוועד הפועל של ההסתדרות - י. דובדבני, ש. קושניר, ד. הוז וב. רפטור; מטעם בית''ר כנעני ומלבסקי ; מ'הפועל המזרחי ' פטשניק והפליך. בפרוטוקול המשלחת אנו קוראים :

''באי-כוח הוועד החקלאי הודיעו למשלחת, שקודם כל יש לדון עם החקלאים ואחרי זה - אם יהיה צורך בזה - עם הפועלים. הם מבקשים להעביר את הישיבה למשרדם הם.

, יוסף רבינוביץ התנגד להתכנס לישיבה בלי הפועלים. בהסכמת הפועלים עברו הנאספים למשרד החקלאים.

'' את הישיבה פתח יו''ר המשלחת הרב גולדבלום, הוא אמר :

,בפעם הראשונה בתולדות התנועה הציונית התכנס הוועד הפועל הציוני בארץ-ישראל. לשמע המקרה שקרה בכפר-סבא החלטנו לבוא לכפר-סבא כבאי-כוח המוסד העליון. איו אנו בקיאים בעניינים אלה ; לכן באנו כחברים לחברים. בצער רב שמענו על המאסרים שהיו במושבה. סכסוכים היו ויהיו, אבל אפשר גם לבוא לידי הסכם.

''יוסף רבינוביץ מוסר אינפורמציה : כפר-סבא ידועה כמושבה עברית העובדת בעבודה עברית והמלחמה המתנהלת עתה היא מאוחדת על-ידי כל ארגוני הפועלים במושבה, שהתייצבו לשמור על עבודה עברית מלאה.

''גולדשמידט (הוועד החקלאי) : אין אצלנו החלטה על עבודה ערבית. יש החלטה שכל פרדסו חפשי לעשות כרצונו.

''סקיבין (הוועד החקלאי) : פה סוגים שונים של חקלאים ודעות שונות בענייני עבודה. בכפר-סבא היתה עבודה ערבית ועברו לעברית, אבל זה היה ברצונם הטוב של האיכרים. יש אצלנו חברים שקדושת העבודה העברית לא כל כך גדולה אצלם. אני מבין את דרישתם כשיש יהודים הולכי בטל, אבל כעת, ב''ה, אין חוסר בעבודה. על מה הפרינציפ - ערבי אחד או שניים, צריך להביט דרך האצבעות.

יהודים יש לנו די - נחוצים פועלים

'' רפופורט (הוועד החקלאי) ; זה עשר שנים עובדים החקלאים בעבודה עברית ובכל זאת היו סכסוכים, אני נגד דעתו של סקיבין. אהיה גלוי : לנו יש צורך

175


| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא