מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

בש', וביום כ''ב בו 1005 נפשות קמח ו-1240.7 בש'. וביום כ''ח שבט 990 נפש. קמח 1234.2 בש'. בכסף מזומן, מלבד ריבה ולחם שקבלנו מפ''ת וחלקנו אותם תיקף. אח''כ נשתנה המצב בחלוקות לטובה אחרי שהתחלנו לקבל כסף מהגליל וגם לפעמים קמח מוכן. אבל צרות אחרות סבבונו, מחלות וגרושים כפי שאבאר הלאה. והנה הרפורט הקצר ששלחתי לועד ההגירה בזכרון, ביום א. שבט תרע''ח.

''התמותה היתה ב-7 חדשים הראשונים רק 1/1000 לחדש בערך. ועכשיו בשבוע האחרון - 22 מתים! הסבות הן שונות והעיקר - הצפיפות, חוסר המזון וחוסר המים לרחיצה ולכביסה, והאפשרות לזה, מאין מקום.

''בקיץ הרויחו המהגרים רבם בעבודות שונות, וגרו באהלים מרוחים. היה לנו בית-חולים מסדר, והיום - את בית-החולים לקחו בשביל הצבא, והבתים שבנינו רבם נלקחו נ''כ ע''י הצבא, וכן גם בתי האכריםנלקחו, והצפיפות נהיתה עד להחנק, ומים להשיג לשתיה עולה בקושי מאד, ומכל שכן לרחיצה וכביסה, שכמעט אין אפשרות להשיגם, והפחד התמידי פועל על לבות החלשים עד שהיו כבר מקרי-מות פתאומים, ובאמצע האכילה או השתיה נופלים ומתים. נחוצה עזרה מדיצינית, רופא אחד או שנים וסמי רפואה מספיקים.

וכן כתב מר אשכנזי מכתבים בנוסח זה או אחר לזכרון, ולמר דיזנגוף ולחיפה, ותאר את המצב בכל פרטיו ודרש עזרה מדיצינית תכופה. אז באו לכפר-סבא הד''ר יפה והד''ר שרמן.

45

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא