מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הז'נדרמים בשוטים שבידיהם, ולא נתנו להם לא לנוח ולא לעשות את צרכיהם, וכן לא לשתות מעט מים בדרך. בעיקר פעלה ההליכה הזאת על הזקנים-המופלגים בני 80 שנה ויותר. אחד, המהגר אלטר גרינברג מיפו, היה בן 90 שנה! סרו לנו איך שמר סלור דבר משפטים עם הפחה, והוכיח אותו על פניו, אחרי שהעמיד את כל הזקנים הללו בשורה. אמר לו: ראה אם נעשה כעול הזה מיום גרוש ספרד, לענות אנשים זקנים, חפים מפשע, וכו''. אופיציר טורקי מטול-כרם אמר למר סלור: לולא הקול שלכם שכשעושים לכם איזה רעה אתם מרימים קול צעקה, שנשמע מסוף העולם ועד סופו - כמו עשיתם אחרי הגרוש מיפו, - לא היינו משאירים מכם שריד ופליט.

והנה שב גם פפרמן מפ''ת וספר: שבאמצע הדרך התנפלו עליו שני בדאוים ו''נבוטים'' בידיהם (מקלות ארוכים ועבים מאד) והתחילו להכות אותו. הוא הוציא את אקדוחו וירה פעם באויר, אז הם התחילו לברוח. אבל אח''כ הוא נסה לירות פעם שנית, עמד האקדח ולא ירה, התקלקל כנראה. אז שבו שניהם והתנפלו עליו פעם שנית: אבל הוא מהר והוציא את המקל מידי אחד מהם והתחיל להגן על עצמו. ככה התאבקו אתו כשעה שלמה, הוא הכהאותם והם הכו אותו, לבסוף נתעיפו כלם והלכו, והוא הלך לפ''ת ושב. כל גופו היה מלא סמני המכות שהוכו המסכן. ואת שליחותו מלא באמונה ולא שב לכ''ס שהיתה קרובה אלא הלך לפ''ת ומסר שם את מכתבנו והביא לנו תשובה משם.

26

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר
| התוכן | עמוד קודם | עמוד הבא