מגלת כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

המאה (ביחד עם התבן). מכיני הלבנים יקבלו את התבן הדרוש מאתנו, ואח''כ נתחשב בשעת החשבון עם מחיר התבן וננכה אותו מ-4 בשליקים. עליו להשתדל אפוא ולהכין איזו כמות של תבן שתדרש להכנת הלבנים בשעת הצרך ותהיה נמצאת ברשותנו ונתנת למכיני הלבנים במשקל ובחשבון.''

בכבוד רב

חתומים: מ''מ היו''ר ש. רוקח, ב. יפה

זמן ידוע ישב גם מר איזמוזיק בכ''ס ונהל על המקום את בנין הבתים, והמציא את הרעפים וחומרי העץ שהיו נחוצים לזה, עפ''ר העבירם מיפו לכ''ס.

וכן נמשכה העבודה שהתחילה בסוף חדש אב עד סוף חשון תרע''ח. כמעט כל המהגרים השתתפו בעבודה ובעלי המלאכה הרויחו היטב, עד שהפסקנו להם את התמיכה, ובמשך זמן עבודתם היו כמעט רק משכר עבודתם. וככה נבנו יותר מ-20 בתים בני 2 עד 3 חדרים ועד 4 חדרים. וכמובן שזה לא היה מספיק וגם הזמן לא הספיק לבנות כ''כ הרבה בתים, כפי שהיו נחוצים בכדי להושיב בהם את כל המהגרים. ואחרי שראיתי שהחורף מתקרב, וכבר היה מקרה שגשם קל ירד בלילה, וצעקה גדולה היתה בין מחנה המהגרים שרצו כל אחד תחת איזה גג בכדי להסתר מהגשם, רצתי כל הלילה כמטרף מרוב צער, פתחתי בן רגע את בית התבשיל וכל מקום שרק היה איזה גג - והקהל נכנס. אבל סוף סוף פחדתי שמא ישתנה החזיון, ובכן טכסתי עצות איך לעשות מין אהל שהגשם לא יעבור דרך גגו ושיעשה מהרה. אחרי שחפשתי ושאלתי

19

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא