| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא
ועד ההגירה NO.82 פ''ת כ' סיון תרע''ז

בשביל יהודי יפו

לכבוד סניף ועד ההגירה, בכפר-סבא
.א. נ.

''על יסוד החלטה של הועד המרכזי להכיר את ועד ההגירה בכ''ס כסניף ועדנו העובד בפני עצמו עפ''י האינסטרוקציות של המרכז, ועל סמך הבקשה מצד הועד שלכם לאשר תקציב להחזקת מזכיר מיוחד בכ''ס לעיניני המהגרים -

'' החלטנו לשלוח אליכם (באופן קבוע) את ה' מ. קליונר, פקיד ועד הסיוע וההגירה, שיעבוד אצלכם בתור מזכיר לכל עניני המהגרים הנמצאים בכ''ס, וגם ינהל בספרים מיחדים את חשבונות הועד בכ''ס עפ''י הוראותיו של מנהל החשבונות המרכזי שלנו.

''אנו מתכבדים להציג לפניכם בזה את ה' מנחם קליונר, הנמנה לפקיד אצלכם, בתור אדם בעל רגש ובעל עבודה, הממלא את חובתו ותפקידו בעבודה במסירות ובמרץ הדרושיםף והננו בטוחים, כי יהיה לכם לתועלת בסדור עניני חלוקת התמיכות, הנהלת עניני בית החולים ובית התבשיל והוא יהיה לכם, מלבד לעוזר במשרד ועדכם, גם לחבר טוב ומפיק רצון, בסניף הועד בכפר-סבא.

''והננו מאחלים לכם עבודה פוריה ומוצלחת

10

  מגלת כפר-סבא, מאת מנחם קליונר

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא