המועצה המקומית כפר סבא :דין וחשבון מהפעולות - בשנים 1946-1944


| התוכן | עמוד הבא

המועצה המקומית

כפר-סבא

דין וחשבון מהפעולות
בשנים 1944-1946


הוצאת המועצה המקומית כפר-סבא, תש''ז

1

  המועצה המקומית כפר סבא :דין וחשבון מהפעולות - בשנים 1946-1944

| התוכן | עמוד הבא