המועצה המקומית כפר סבא :דין וחשבון מהפעולות - בשנים 1946-1944


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

71

  המועצה המקומית כפר סבא :דין וחשבון מהפעולות - בשנים 1946-1944

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא