4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

מפעל המים

מפעל המים הוא להלכה מוסד העומד ברשות עצמו, אולם למעשה קשור הוא עם המועצה בחוזה המבטיח את העברתו של המפעל לרשות המועצה המקומית. אנו רואים אותו על כן כחלק בלתי נפרד מהשרותים המוניציפאליים.

מפעל המים הוקם על יסודות קואופרטיביים במקום ועדת המים שהיתה קימת שנים רבות ע''י ועד המושבה. הוא מספק מים לכל תושבי המושבה, לבתים, לירקות, ולפרסים.

הבאר ראשונה נחפרה בשנת 1906. שנים רבות שאבו את המים בדליים. אח''כ סדרו את השאיבה ע''י מוטור ומשאבה. הבאר הזו לא היתה מוצלחת ביותר. עם גדול המושבה ונטיעת פרדסיפם, גדל גם המחסור במים. התחילו לחפור באר שניה והיה הכרח לקבל הלואה לשם זה. בנק ''המרכזי'' הסכים לתת את ההלואה בתנאי שבמקום ועד המים, שלא היה מוסד רשמי, יקום קואופרטיב חוקי.

בשנת 1930 נוסד ''מפעל המים'', אגודה הדדית בע''מ. לרשותו עברה הבאר השניה, שהוחל בחפירתה, והוא חכר מועד המושבה את הבאר הראשונה עם כמה מאות מטרים צנורות ישנים בני קןטר קטן. בחוזה החכירה שבין מפעל המים ובין ועד המושבה הוכנס סעיף המחיב למסור את משק המים לועד בכל עת שירצה, בתנאי שישלם את כל החובות שיהיו למפעל המים בעת ההעברה. בתקנון האגודה הובטחו זכויות שוות לכל חברי המפעל. גם בכפר-סבא, כמו בכמה מושבות אחרות, היו יחידים שרצו להשתלט על מפעל זה, אולם הודות לעמדה התקיפה של חלק מחברי הועד נצל המפעל ונשאר רכוש צבורי.

עם הקמת מפעל המים התחילה התפתחות מהירה של משק המים במושבה. המפעל הורחב, הונחו צנורות למרחקים, הוקמו ברכות במקומות גבוהים, וע''י כך אופשרה בנית שכונות מרוכוזת במרחקים שונים כמה קבוצים, כגון: ''נוער ציוני'', ''מחר'', העוגן'' , ''המנוף'', ו-''בורוכוב'' - יכלו להקים את ההכשרה שלהם, על אדמת קק''ל מחוץ למושבה, רק הודות למים של המפעל. המושב ''גן חיים'' מקבל גם הוא את מימין ממפעל המים. הסתעפות רשת הצנורות בכל שטחי כפר-סבא אפשרה, בימי המלחמה, לנצל את כל אדמות הבור של המושבה לזריעת ירקות ותפוחי אדמה. וכך שמשה אספקת המים כמקור מזון ופנסה לתושבים רבים בימי חירום אלא.

כיום יש למפעל המים 8 בארות, מהן 2 בחכירה, המפיקות כ-500 ק''מ לשעה; 6 ברכות בנות קבול ל-3500 ק''מ מים; צנורות 28.000 מטר, בקטר 8-3 צול. למפעל 689 חברים. הוא מספק מים לבתים, ל-1560 דונם פרדס ו- 1500 דונם ירוק. שאיבת המים השנה תגיע ל 2,000,000 ק''מ. השנה נחפרו 3 בארות. נמצאו מעינות טובים שיגדילו את כמות המים ב- 400-300 ק''מ לשעה. במפעל, שרכושו נאמד ב-15.000 לירות הושקעו השנה כ-12.000 לא''י נוספות לשם בצור והרחבה

38

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 38

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא