4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הקהלה

הקהלה מלאה במשך שנות האפלה של הגלות תפקידים חיונים בחיי היהודים בכל מקום.

מלבד הענינים הדתייםוהמוסרים, תמיכה לסובלים, מלחמה במעשה עוול, ישוב מחלוקת - היה עליה להשקיע את מיטב מרצה בהרחקת סכנות שרחפו תמיד על היהודים.

עם שובנו ארצה והתגברות כוחנו, הועמדנו בפני בעיות חדשות ותפקידים מיוחדים שלא ידענו אותם בימי גלותנו, בעיות של בנין עם וחברה, של הקמת משק וחדוש היינו במסגרת שלטון עצמי.

העיריות והמועצות המקומיות הן העומדות כיום בראש החיים הצבוריים בארץ, ועניני הדת אף הם, שלובים בתפקידים המוטלים עליהן

בהתאם לתקנות כנסת ישראל, פרק ד' סעיף 22, משמשת כל עיריה וכל מועצה מקומית כועד הקהלה ומקבלת עליה את תפקידיה. גם מועצתנו משמשת כועד קהלה ובחרה, בהתאם לתקנות הכנסת, במועצת השחיטה,

תקציב הקהלה סודר תוך הבנה הדדית עם החוגים הדתייפם בהתאם לצרכים הדתיים במקום. משרד הרבנות עבר לרשותה המלאה של הקהלה (מחוץ לערים, כפר-סבא היא המושבה היחידה בארץ בסדור זה). הרב, השוחט ויתר עובדי הקהלה מקבלת את משכורתם ללא כל הפליה בינם לבין עובדי המועצה המקומית. הקהלה מחזיקה על חשבונה גם את שאר השרותים הדתיים כגון: בית מרחץ ומקוה, ערובין, תרומות ומעשרות. הנהגנו מס קהלה, המוקדש להשתתפותנו בתקציבו של הועד הלאומי, מוסדנו העליון, שאנו סרים למשמעתו.

משפט השלום

בית-משפט השלום העברי נוסד בסוף נובמבר 1939, כ-3 חדשים אחרי פרוץ מלחמת הדמים בעולם.

על אף הדכאון ורפיון הידים ששררו אז בארץ, לייסד את בית המשפט אשר חסרונו היה מורגש מאד. עד אז היו תושבי המושבה, במקרהשל סכסוך בין איש לרעהו, נאלצים לנסוע לבית-המשפט הממשלתי בתל-אביב או בפתח-תקוה ולבזבז זמן והוצאות מיותרות.

בית המשפט התחיל לפעול בתנאים קשיים, כי לרגל המצב הכללי הקשה הופנתב תשומת-לב הציבור הפעיל במקום לדברים שהזמן גרם ובו לא טפלו כראוי, אולם לאט לאט רכש את אמון כל התושבים ומכל חוגי הצבור המקומי התחילו לפנות אליו. היו, כמובן גם אנשים שסרבו להופיע לפי הזמנת בית המשפט, או

32

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 32

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא