4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

שפוריםסניטציה ושפור המושבה
בשטח הסניטרי מורגש שינוי גדול לטובה מאז נכנסה המועצה הנוכחית לתפקידה. נתמנה מפקח סניטרי אשר מתפקידו לעבור את המושבה על רחובותיה, חצרותיה, מחסניה ובתיה, ולפקח ולדרוש ולהסביר לתושבי המושבה את הצורך בהקפדה על הנקיון. ב''שבוע הנקיון'' שהוכרז ע''י המועצה עברו חברי הועדה הסניטרית את המושבה, יעצו ונתנו הוראות מה ואיך לעשות לשפור הנקיון. פעולה זו שמשה דחיפה לשנוי המצב לטובה

המועצה חקקה חוקי עזר לשמירת הנקיון. יש לציין בסיפוק שמעט מאד השתמשה בחוקי עזר אלה כי מעטים היו המשתמטים ממלוי החובה הזו. המועצה סדרה וצאת האשפה במושבה על כל בתיה ורחובותיה. לפי דרישת המועצה, התקינו בעלי הבתים פחים סניטריים לאשפה בכל חצר.

בעת סכנת ה''דבר'' הקיץ עמדה המועצה על משמר הבריאות. הוגבר הפקוח על הנקיון במושבה, ברחובות, במחסני התבואה וברפתות. גורשו והושמדו העכברושים, נוקו החצרות מקוצים , חולקו לתושבים הוראות בכתב מה לעשת לשם מניעת הסכנה.

המועצה רכזה את רוכלי הירקות בשוק וע''י כך נתנה האפשרות להשגיח על הסדר הנקיון.

אם נתבונן בסטטיסטיקה של מצב הבנינים בכפר-סבא נראה כי מחצית הבתים הם חוסרי נוחיות. 4 שנות המלחמה לא אפשרו סדור אינסטלציה סניטרית בבית. ב-28% מהבתים ישנם סדורי נוחיות ארעיים, ורק הודות לפקוח הסניטרי היה אחוז המחלות המדבקות כמעט אפסי. המועצה נכנסה השנה לאזור בנין ערים והתושבים יוכלו לקבל חמרי בנין מהממשלה לשם סדור אינסטלציה סניטרית.

המועצה עומדת בקשר תמידי עם מחלקת הבריאות הממשלתית.


נטיעות


בכל ארץ מתקדמת ומפותח, ואפילו היא עשירה ביערות, מוציאה הממשלה סכומים עצומים למילואם של העצים ההולכים ונכרתם לצרכי האוכלוסיה. על אחת כמה וכמה יש צורך חיוני בנטיעת עצים בשפע בארצנו, אשר עמדה בעירומה ובצחיחותה כאלפים שנה באקלים ההם והסובטרופי. ידוע לכל בר-בי-רב מה רב ערך העצים ומה גדולה השפעתם על בני האדם, על בריאותם ומצב רוחם, ואין להרחיב את הדבור על כך.

המושבה שלנו סבלה מאד מחוסר עצים. המועצה היתה הראשונה שהתחילה בנטיעת עצים לפי תכנית ובאופן שיטתי. בשני הרחובות הרצל ורוטשילד נטעו עצי פיקוס לפני שלש שנים. הם גדלו יפה ונראים כבר כשתי שדרות מרהיבות עין. המשכנו לנטוע גם ברחובות ביאליק וארלוזורוב. ברחוב הראשי, השרון, נטענו השנה עצי קזרינה. במרכז המושבה סדרנו ככר מלאה דשא, ירק ופרחים, המרהיבים עיני כל עובר ושב. ישנו תכניות לסדור גנים צבוריים וחורשות. אנו מקוים להוציא לפועל בקרוב חלק מהתכניות, ובראש וראשונה - נטיעת גן צבורי על יד בית המועצה המקומית ובית הכנסת. הכינונו גם משתלות להמשכת הנטיעות בכל רחובות המושבה.

31

 שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 31

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא