4 שנים למועצה המקומית כפר-סבא


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

חינוך


תלמידים: 600 - כתות: 16- מורים: 20
בנינים: 2 - דונם קרקע 14 :
מפעלי אספקה. - הזנה וקיטנה
סטיפנדיות ופרסים. – היגיאנה ובריאות
תקציב בית-הספר בשנת הלמודים 1943/44: 5000 לירות

בית הספר במושבתנו, הנושא את שמו של מ. אוסישקין ז''ל – גואל הקרקע הלאומית - הנהו כיום אחד מבתי הספר הגדולים במושבות הן מבחינת הכמות - 600 תלמידים ב-16 כתות- והיכות – רמה חנוכית חשובה, והן מבחינת האמצעים שהוגשו ע''י המועצה המקומית: בנינים נאים , שטח קרקע גדול, ציוד מספיק וכדומה. המגמה העיקרית שהונחה ביסוד בית ספרנו היא: מתן חנוך עברי וכללי לכל ילד במושבה, לבל ישאר אף ילד בגיל הלמוד מחוץ לכתלי בית-הספר.

עד שנת הלמודים ת''ש (1940) נמצא בית הספר ברשות ועד ההורים. עם העברתו לרשות המועצה המקומית (לפי החלטת המועצה מיום 17.8.39 ) הורד הנטל הכבד מעל שכם ההורים שנשאו בעול הכבד של דאגה ואחריות לקיום בית-הספר. מצב בית-הספר היה: 268 תלמידים ב- 8 כתות, מספר המורים - 10. תקציב בית-הספר היה - 1334 לירות. התלמידים למדו במחצית הבנין של ועד המושבה ושטח הקרקע שעמד לרשותם היה - מחצית החצר של בית הועד.

חבר המורים. מספרם מגיע ל-20. הם עושים כמיטב יכלתם כדי להגיע להישגים הנוכיים חשובים. הרמה החינוכית בביה''ס גבוהה יותר מבכל בית ספר אחר בסביבה.

ועד ההורים תפקידו: חזוק הקשר בין בית הספר ובין בית ההורים, פעולה חנוכית בקרב ההורים ושפור הפעולה החינוכית בביה''ס, הן במסגרת התכנית והין בשעות הפנאי של הילדים. הועד שמר על הקשרים עם ביה''ס במדה מאומצת ביותר ועזר למורים בעבודתם ככל יכלתו; שמע דו''חות מפי המנהל על מצב ביה''ס; סידר הרצאות על נושאים חנוכיים להורים. לועד ההורים נציגים בועד החינוך של המועצה המקומית, בועדה לקביעת שכר למוד, במועצה הפדגוגית ובעדה לסטיפנדיות ופרסים לילדים המצטינים. ועד ההורים נבחר אחת לשנה באספת הורים כללית. חברי ועד ההורים בשתי עונות הלמודים האחרונות הם: אנגל שלמה (יו''ר) גוטמן אסיה, גורדון נחמה, דונסקי דוד, הכטר הרצל, זטלר בן-ציון, זלינגר שלומית , כצנלסון ברוך, סורקיס לולה, קוזלובסקי שושנה ורכבי מיכאל (מנהל ביה''ס).

שכר למוד המשתלם ע''י ההורים, מכסה רק 50אחוז מהוצאות החנוך במקום. מן הדין היה שכל תושב במושבה ישא בעול החנוך, אבל אין כל אפשרות חוקית להטיל מס פרוגרסיבי אחר על התושבים. כתוצאה מזה, כשליש ממשלמי המסים אינם משתתפים כלל בהחזקת החנוך במושבה. מאז שנת תש''א (1941) ירד שכר הלמוד היסודי מ- 4.600 לא''י ל-3.300 לא''י לילד בממוצע. גם בתוספת היוקר משתתפים ההורים רק ב- 60 אחוז. נוסף על כך יש לציין שהשתתפות מחלקת החנוך

22

  שנים למועצה המקומית כפר-סבא 4: עמוד 22

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא